Για την ασφάλειά σας

Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τη Ασφάλεια Σας» στο σύνολό της προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.

AΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο ενέχει υψηλό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

AΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

AΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην το χρησιμοποιείτε ενώ περπατάτε ή χειρίζεστε όχημα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή άλλο τραυματισμό.

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγγίξετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία ή την πηγή τροφοδοσίας.

Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.

Διατηρήστε το στεγνό. Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην αφήνετε το δέρμα σας να παραμένει σε παρατεταμένη επαφή με αυτό το προϊόν, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή συνδεδεμένο στην πρίζα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερολύματα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.

Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό ή τη φωτογραφική μηχανή.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.

Μην κατευθύνετε το φλας ή τον βοηθητικό φωτισμό AF προς τον χειριστή μηχανοκίνητου οχήματος.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Μην περιπλέκετε, τυλίγετε ή περιστρέφετε τα λουριά γύρω από τον λαιμό σας.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές ή μετασχηματιστές ρεύματος που δεν έχουν καθοριστεί ειδικά για χρήση με αυτό το προϊόν. Κατά τη χρήση μπαταριών, φορτιστών και μετασχηματιστών ρεύματος που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτό το προϊόν, μην:

 • Φθείρετε, τροποποιείτε, τραβάτε βίαια ή λυγίζετε τα σύρματα ή τα καλώδια, τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα, ή τα εκθέτετε σε θερμότητα ή φλόγα.

 • Χρησιμοποιήστε μετατροπείς ταξιδιού ή προσαρμογείς που έχουν σχεδιαστεί για τη μετατροπή από μία τάση σε άλλη ή με μετατροπείς συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην πιάνετε το βύσμα κατά τη φόρτιση του προϊόντος ή τη χρήση του μετασχηματιστή ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.

A ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.

Το φως που εστιάζεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πίσω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο. Το φως του ήλιου που εστιάζεται στη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο κάδρο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Απενεργοποιήστε αυτό το προϊόν όταν απαγορεύεται η χρήση του. Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ασύρματης σύνδεσης, όταν απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού ασύρματης σύνδεσης.

Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων που παράγονται από αυτό το προϊόν μπορούν να παρέμβουν στον εξοπλισμό σε αεροσκάφη ή σε νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις.

Αφαιρέστε την μπαταρία και αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος αν αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Μην ανάβετε το φλας έχοντάς το σε επαφή ή σε κοντινή απόσταση με το δέρμα ή αντικείμενα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή φωτιά.

Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Μην κοιτάτε απευθείας στον βοηθητικό φωτισμό AF.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην όραση.

Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσαρτημένα τρίποδα ή παρόμοια εξαρτήματα.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.

A ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μπαταρίες)

Μην χειρίζεστε λανθασμένα τις μπαταρίες.

Η μη τήρηση των παρακάτω προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή να πιάσουν φωτιά:

 • Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν εγκριθεί για χρήση σε αυτό το προϊόν.

 • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φλόγα ή υπερβολική ζέστη.

 • Μην αποσυναρμολογείτε.

 • Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους ακουμπώντας τους σε κολιέ, φουρκέτες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

 • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα προϊόντα, στα οποία εισάγονται, σε ισχυρούς κραδασμούς.

 • Μην πατάτε τις μπαταρίες, μην τις τρυπάτε με καρφιά ή τις χτυπάτε με σφυρί.

Φορτίστε μόνο όπως υποδεικνύεται.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή να πιάσουν φωτιά.

Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Καθυστερημένη ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό των ματιών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας.

Μπαταρίες που αφήνονται χωρίς επίβλεψη σε μεγάλα υψόμετρα σε περιβάλλον χωρίς πίεση μπορεί να υποστούν διαρροή, να υπερθερμανθούν, να σπάσουν ή να πάρουν φωτιά.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Μπαταρίες)

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί μία μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από κατοικίδια και άλλα ζώα.

Οι μπαταρίες θα μπορούσαν να υποστούν διαρροή, να υπερθερμανθούν, να σπάσουν ή να πιάσουν φωτιά αν κοπούν, μασηθούν ή καταστραφούν αλλιώς από ζώα.

Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, ή τις εκθέτετε σε βροχή.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος. Αν βραχεί το προϊόν, στεγνώστε το με μια πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές στις μπαταρίες, όπως αποχρωματισμό ή παραμόρφωση. Σταματήστε τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών EN‑EL15b, αν δεν φορτίζονται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή σε φωτιά.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον τις μπαταρίες, μονώστε τους πόλους με ταινία.

Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση, θραύση ή φωτιά αν μεταλλικά αντικείμενα έρθουν σε επαφή με τους πόλους.

Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα ενός ατόμου, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο καθαρό νερό.

Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.

Σημειώσεις

 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε μέρους αυτών των εγχειριδίων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon.

 • Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση και τις προδιαγραφές υλικού και λογισμικού που περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Η Nikon δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος αυτού.

 • Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, κάθε παρατήρηση για σφάλματα ή παραλήψεις είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να αποσταλεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nikon (η διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά).

Σημείωση για την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής

Σημειώστε ότι απλώς η κατοχή υλικού το οποίο έχει αντιγραφεί ψηφιακά ή έχει αναπαραχθεί μέσω σκάνερ, ψηφιακής μηχανής, ή άλλης συκευής μπορεί να είναι αξιόποινη.

 • Στοιχεία των οποίων η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή απαγορεύεται από τη νομοθεσία

  Μην αντιγράφετε ούτε να αναπαράγετε χαρτονομίσματα, κέρματα, χρεόγραφα, γραμμάτια του δημοσίου, ή τοπικά γραμμάτια του δημοσίου, ακόμη και αν αυτά τα αντίγραφα ή τα προϊόντα αναπαραγωγής έχουν την ένδειξη «Δείγμα.»

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, κερμάτων, ή χρεογράφων τα οποία κυκλοφορούν σε χώρα του εξωτερικού.

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή μη χρησιμοποιημένων γραμματοσήμων ή ταχυδρομικών καρτών τα οποία έχουν εκδοθεί από το κράτος, χωρίς προηγούμενη κρατική έγκριση.

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή γραμματοσήμων που έχουν εκδοθεί από το κράτος και θεωρημένων νομικών εγγράφων.

 • Προειδοποιήσεις για ορισμένα αντίγραφα και αντίτυπα

  Η κυβέρνηση έχει εκδώσει συστάσεις για τα αντίγραφα ή τις αναπαραγωγές χρεογράφων που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί, επιταγές, δωροεπιταγές, κλπ.), καρτών απεριορίστων διαδρομών για μέσα μεταφοράς ή εισιτηρίων, εκτός από την περίπτωση όπου ένας ελάχιστος αριθμός απαραίτητων αντιγράφων παρέχεται από μια εταιρεία για επαγγελματική χρήση. Επίσης, δεν πρέπει να αντιγράφετε ή να αναπαράγετε διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, άδειες που έχουν εκδοθεί από δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς ομίλους, ταυτότητες και εισιτήρια, όπως κάρτες απεριορίστων διαδρομών και κουπόνια σίτισης.

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες ή εγγραφές έργων με πνευματικά δικαιώματα που παρήχθησαν με τη φωτογραφική μηχανή χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξαιρέσεις ισχύουν για προσωπική χρήση, αλλά έχετε υπόψη ότι ακόμη και προσωπική χρήση ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε περίπτωση φωτογραφιών ή εγγραφών εκθέσεων ή ζωντανών εκτελέσεων.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon

Οι φωτογραφικές μηχανές Nikon σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανώτερες προδιαγραφές και περιλαμβάνουν περίπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μόνο τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon (συμπεριλαμβανομένων των φακών, των φορτιστών, των μπαταριών, των μετασχηματιστών ρεύματος και των εξαρτημάτων φλας) που πιστοποιούνται από τη Nikon ειδικά για χρήση με αυτήν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon έχουν κατασκευαστεί και αποδειχθεί ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας αυτών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Η χρησιμοποίηση μη γνήσιων εξαρτημάτων Nikon μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη μηχανή και να ακυρώσει την εγγύηση της Nikon. Η χρησιμοποίηση μπαταριών λιθίου από τρίτους προμηθευτές που δεν εμφανίζουν την ολογραφική σφραγίδα της Nikon, όπως αυτή φαίνεται δεξιά, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρεμβολές στη λειτουργία της μηχανής, ή να καταλήξει σε υπερθέρμανση, ανάφλεξη, έκρηξη ή διαρροή των μπαταριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα της Nikon, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon.

Πριν από τη Λήψη Σημαντικών Φωτογραφιών

Πριν από τη λήψη φωτογραφιών σε σημαντικές περιστάσεις (όπως σε γάμους ή πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε ένα ταξίδι), τραβήξτε μια δοκιμαστική φωτογραφία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή λειτουργεί κανονικά. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλεια κερδών που μπορεί να προκύψουν από δυσλειτουργία προϊόντος.

Δια Βίου Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της δέσμευσης «Δια Βίου Εκπαίδευση» της Nikon που αφορά τη συνεχή υποστήριξη για προϊόντα και εκπαίδευση, παρέχονται διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στις παρακάτω τοποθεσίες:

Να επισκέπτεστε αυτές τις τοποθεσίες για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) και γενικές συμβουλές που αφορούν την ψηφιακή εικόνα και φωτογραφία. Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας. Για πληροφορίες επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://imaging.nikon.com/