• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

  • Windows είναι είτε σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

  • Apple ®, App Store®, τα λογότυπα Apple , iPhone ®, iPad ®, iPod touch®, Mac , macOS και OS X είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που είναι κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

  • Android , Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασία που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια αναφοράς Creative Commons 3.0 .

  • Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

  • HDMI , το λογότυπο HDMI και High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.

  • Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από Nikon γίνεται κατόπιν άδειας.

  • Το Wi‑Fi και το λογότυπο Wi‑Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi‑Fi Alliance.

  • Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ή στην άλλη τεκμηρίωση που παρέχεται με το προϊόν Nikon σας είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης Apple . Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Άδεια FreeType ( FreeType2 )

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια MIT ( HarfBuzz )

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Unicode® Character Database License (Βάση δεδομένων χαρακτήρων Unicode )

Το λογισμικό για αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Unicode® Character Database License . Οι όροι της άδειας χρήσης λογισμικού έχουν ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2019 Unicode , Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης στη διεύθυνση https://www.unicode.org/copyright.html .

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο των αρχείων δεδομένων Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (τα "Αρχεία Δεδομένων") ή του λογισμικού Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό") να διαχειρίζεται στα Αρχεία Δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής και/ή πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα στα οποία παρέχονται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό να κάνουν έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι είτε

  • (i) αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζεται με όλα τα αντίγραφα των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού ή

  • (ii) αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζονται στη σχετική Τεκμηρίωση.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ .

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΥΡΩΣΗ, ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

AVC Patent Portfolio License

Αυτό το προϊόν έχει άδεια χρήσης βάσει της άδειας χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας avc για προσωπική και μη εμπορική χρήση ενός καταναλωτή για
(Εγώ)
κωδικοποίηση βίντεο σε συμμόρφωση με το πρότυπο avc ("βίντεο avc") ή/και
(ii)
αποκωδικοποιήστε το βίντεο avc που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που ασχολείται με προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και λήφθηκε από πάροχο βίντεο που έχει άδεια να παρέχει βίντεο avc. Καμία άδεια δεν χορηγείται ούτε θα υπονοείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες από την mpeg la, llc Βλ

https://www.mpegla.com