Οι λύσεις σε ορισμένα κοινά ζητήματα παρατίθενται παρακάτω.

  • Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την εφαρμογή SnapBridge μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής, την οποία μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Για πληροφορίες σχετικά με τον ασύρματο πομπό WT-7, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το WT-7.

  • Για πληροφορίες σχετικά με το Wireless Transmitter Utility ή Camera Control Pro 2 , ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για την εν λόγω εφαρμογή.

Πρόβλημα

Λύση

Η κάμερα εμφανίζει ένα σφάλμα TCP/IP.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον κεντρικό υπολογιστή ή τον ασύρματο δρομολογητή και προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της κάμερας ( Ρυθμίσεις δικτύου ).

Η κάμερα εμφανίζει ένα σφάλμα "χωρίς κάρτα μνήμης".

Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά ( Τοποθέτηση καρτών μνήμης ).

Η μεταφόρτωση διακόπτεται και αποτυγχάνει να συνεχιστεί.

Η μεταφόρτωση θα συνεχιστεί εάν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί ξανά ( Μεταφόρτωση εικόνων ).

Η σύνδεση είναι αναξιόπιστη.

Εάν έχει επιλεγεί το [ Auto ] για το [ Channel ], επιλέξτε [ Manual] και επιλέξτε το κανάλι χειροκίνητα ( Wi-Fi Connection Settings ).

Εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή σε λειτουργία υποδομής, ελέγξτε ότι ο δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε κανάλι μεταξύ 1 και 8 ( Ρυθμίσεις δικτύου ).

Τα [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] και [ Σύνδεση με υπολογιστή ] είναι γκριζαρισμένα και δεν μπορούν να επιλεγούν.

Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες όταν το WT-7 είναι συνδεδεμένο. Απενεργοποιήστε το WT-7 ( Ασύρματος πομπός (WT-7) ).