Για να επιλέξετε τον ρόλο που θα παίξει η κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2 όταν έχουν τοποθετηθεί δύο κάρτες μνήμης, πατήστε το κουμπί G και επιλέξτε [ Ρόλος που παίζεται από κάρτα στην υποδοχή 2 ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

Επιλογή

Περιγραφή

P

[ Υπερχείλιση ]

Η κάρτα στην υποδοχή 2 χρησιμοποιείται μόνο όταν η κάρτα στην υποδοχή 1 είναι γεμάτη.

Q

[ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ]

Κάθε εικόνα εγγράφεται δύο φορές, μία φορά στην κάρτα στην υποδοχή 1 και ξανά στην κάρτα στην υποδοχή 2.

R

[ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

  • Τα αντίγραφα NEF ( RAW ) των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στις ρυθμίσεις NEF ( RAW ) + JPEG εγγράφονται μόνο στην κάρτα στην υποδοχή 1, το JPEG αντιγράφει μόνο στην κάρτα στην υποδοχή 2.

  • Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε άλλες ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας εγγράφονται δύο φορές στην ίδια ρύθμιση, μία φορά στην κάρτα στην υποδοχή 1 και ξανά στην κάρτα στην υποδοχή 2.

[ Υποδοχή RAW 1 - Υποδοχή JPEG 2]
  • Εάν το [ On ] έχει επιλεγεί για [ Πολλαπλή έκθεση ] > [ Αποθήκευση μεμονωμένων εικόνων ( NEF ) ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ή εάν έχει επιλεγεί το [ On ] για [ HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) ] > [ Αποθήκευση μεμονωμένων εικόνων ( NEF ) ] στο μενού λήψης φωτογραφιών, μη επεξεργασμένα αντίγραφα των μεμονωμένων φωτογραφιών NEF ( RAW ) που αποτελούν κάθε εικόνα πολλαπλής έκθεσης ή HDR θα εγγραφούν και στις δύο κάρτες μνήμης μαζί με το JPEG composite, ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για την ποιότητα εικόνας.

  • Εάν έχει επιλεγεί το [ On ] για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d8 [ Αποθήκευση πρωτοτύπου (ΕΦΕ) ], τα μη επεξεργασμένα αντίγραφα NEF ( RAW ) των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στις λειτουργίες f , d , e , k , l και m θα αποθηκευτούν και στις δύο κάρτες μνήμης μαζί με την τελική εικόνα JPEG , ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για ποιότητα εικόνας.

[ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ] και [ Υποδοχή RAW 1 - Υποδοχή JPEG 2 ]
  • Ο πίνακας ελέγχου και το σκόπευτρο δείχνουν τον αριθμό των εκθέσεων που απομένουν στην κάρτα με τον λιγότερο διαθέσιμο χώρο.

  • Η απελευθέρωση κλείστρου θα απενεργοποιηθεί όταν γεμίσει οποιαδήποτε κάρτα.

Ηχογράφηση ταινιών

Όταν έχουν τοποθετηθεί δύο κάρτες μνήμης στην κάμερα, η υποδοχή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή ταινιών μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Destination ] στο μενού λήψης ταινίας.

Διαγραφή αντιγράφων

Όταν διαγράφετε φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί με χρήση [ Backup ] ή [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], έχετε την επιλογή να διαγράψετε είτε και τα δύο αντίγραφα είτε μόνο το αντίγραφο στην κάρτα στην τρέχουσα υποδοχή.

  • Πατώντας O ( Q ) όταν επισημαίνεται η εικόνα που δημιουργείται χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις επιλογές κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

  • Για να διαγράψετε μόνο το αντίγραφο στην κάρτα στην τρέχουσα υποδοχή, επισημάνετε το [ Selected image ] και πατήστε ξανά O ( Q ). Το αντίγραφο στην υπόλοιπη κάρτα δεν διαγράφεται.

  • Για να διαγράψετε και τα δύο αντίγραφα, επισημάνετε το [ Ίδιες εικόνες στα w και x ] και πατήστε O ( Q ).