Μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή εικόνας χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Image area ] > [ Choose image area ] στο μενού λήψης ταινίας. Επιλέξτε [ FX ] για να τραβήξετε ταινίες σε αυτό που αναφέρεται ως "μορφή ταινίας με βάση FX", [ DX ] για λήψη σε "μορφή ταινίας με βάση DX". Οι διαφορές μεταξύ των δύο παρουσιάζονται παρακάτω.

  • Τα μεγέθη των περιοχών που έχουν καταγραφεί είναι περίπου 35,9 × 20,2 mm (μορφή ταινίας βάσει FX) και 23,5 × 13,2 mm (μορφή ταινίας βάσει DX). Οι ταινίες που έχουν τραβηχτεί με φακό φορμά DX και το [ On ] έχει επιλεγεί για το [ Image area ] > [ Auto DX crop ] στο μενού λήψης ταινίας, εγγράφονται σε μορφή ταινίας που βασίζεται σε DX.

  • Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής μείωσης κραδασμών επιλέγοντας το [ On ] για το [ Electronic VR ] στο μενού λήψης ταινίας μειώνει το μέγεθος της περικοπής, αυξάνοντας ελαφρώς τη φαινομενική εστιακή απόσταση.