Χρησιμοποιήστε το κουμπί Fn για γρήγορη πρόσβαση στις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

  • Η εκχωρημένη ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί κρατώντας πατημένο το κουμπί Fn και περιστρέφοντας τους επιλογείς εντολών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τόσο τον κύριο όσο και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών.

  • Χρησιμοποιήστε τις Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ] και g2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ] στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για να επιλέξετε τους ρόλους που παίζονται από το κουμπί Fn κατά τη φωτογράφηση και την εγγραφή ταινίας, αντίστοιχα.

  • Η προεπιλεγμένη εκχώρηση για το κουμπί Fn είναι [ Επιλογή περιοχής εικόνας ].

Το κουμπί Fn

Το κουμπί Fn μπορεί να απενεργοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες λήψης ή όταν ισχύουν ορισμένες συνθήκες.