عربي

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

简体中文

繁體中文

Select language

Google преводач

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА, ПРЕКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Справочните ръководства на Nikon Corporation (по-долу, „Nikon“) са преведени за ваше удобство чрез използване на софтуер за превод, предоставен от Google преводач. Направени са значителни усилия за предоставяне на точен превод, но никой автоматичен превод не е съвършен, нито е предназначен да замени преводите, извършени от човек. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на справочните ръководства на Nikon и се предоставят „както са“. Не се осигурява никаква гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или корекцията на преводи, направени от английски на друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове, Flash и т.н.) може да не бъде точно преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е версията на английски език на справочните ръководства. Всички несъответствия и разлики, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите на спазването или изпълнението. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в преведените справочни ръководства, направете справка с версията на английски език на ръководствата, която е официалната версия.

D6 Справочно ръководство

 Върнете се към индекса на онлайн документацията на Nikon

Потърсете ръководства за други продукти
 Център за изтегляния

Търсене по ключова дума

 Въведете ключови думи, а не изречения.

Съдържание

Тази камера разполага с актуализиран фърмуер с добавени функции. За повече информация вижте Добавени функции.

Запознаване с камерата

Първи стъпки

Основна фотография и възпроизвеждане

Контроли на камерата

Настройки за снимане

Записване и редактиране на филми

Други опции за снимане

Възпроизвеждане

Гласови бележки

Свързване с компютри и телевизори

Вградена безжична връзка

Ethernet/WT-6

Снимки със светкавица върху камерата

Дистанционно снимане със светкавица

Ръководство за меню

Отстраняване на неизправности

Технически бележки

Добавени функции

© Nikon Corporation