За вашата безопасност

За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други хора, прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този продукт.

Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват продукта, ще ги прочетат.

AОПАСНОСТ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, крие висок риск от сериозни наранявания или смърт.

AПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

AВНИМАНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, може да доведе до наранявания или имуществена вреда.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте, докато ходите или управлявате превозно средство.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти или други наранявания.

Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг инцидент.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар или други наранявания.

Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта, топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или източника на захранване.

Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или други наранявания.

Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри ръце.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.

Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато продуктът е включен или свързан.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нискотемпературни изгаряния.

Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ като пропан, бензин или аерозоли.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия или пожар.

Не гледайте директно към слънцето или други източници на ярка светлина през обектива на фотоапарата.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до увреждане на зрението.

Не насочвайте светкавицата или лъча за подпомагане на АФ към водача на моторното превозно средство.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Освен това имайте предвид, че малките части представляват опасност от задавяне. Ако дете погълне някоя част от този продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.

Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около врата си.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

Не използвайте батерии, зарядни устройства или захранващи адаптери, които не са специално предназначени за употреба с този продукт. Когато използвате батерии, зарядни устройства и захранващи адаптери, предназначени за употреба с този продукт, не:

 • Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги излагайте на топлина или пламък.

 • Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени да преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от прав към променлив ток.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.

Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте захранващия адаптер по време на гръмотевични бури.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до токов удар.

Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски температури.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или измръзвания.

A ВНИМАНИЕ

Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни източници на светлина.

Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или повреда на вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра. Слънчевата светлина, фокусирана във фотоапарата, когато слънцето е близо до кадъра, може да предизвика пожар.

Изключете продукта, когато употребата му е забранена. Деактивирайте опцията за данни за местоположението. Край на проследяването на местоположението. Деактивирайте безжичните функции, когато употребата на безжични устройства е забранена.

Радиочестотните емисии, произвеждани от този продукт, могат да попречат оборудването на борда на самолет или в болници или други медицински учреждения.

Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт няма да се използва дълго време.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта.

Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до кожата или други предмети.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или пожар.

Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на изключително високи температури, за продължителен период от време като, например, в затворен автомобил или на пряка слънчева светлина.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта.

Не гледайте директно към лъча за подпомагане на АФ.

Неспазването на тази предпазна мярка може да има неблагоприятен ефект върху зрението.

Не транспортирайте фотоапарати или обективи с прикрепени стативи или други сходни аксесоари.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

A ОПАСНОСТ (Батерии)

Не изпускайте батериите.

Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:

 • Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този продукт.

 • Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.

 • Не разглобявайте.

 • Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други метални предмети.

 • Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.

 • Не стъпвайте върху батериите, не ги пробивайте с пирони и не ги удряйте с чукове.

Зареждайте само както е посочено.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.

Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.

Следвайте инструкциите на персонала на авиокомпанията.

Батериите, оставени без надзор на голяма надморска височина в среда без налягане, могат да протекат, прегреят, да се спукат или да се запалят.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Батерии)

Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.

Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

Дръжте батериите извън обсега на домашни любимци и други животни.

Батериите могат да изтекат, прегреят, да се пръснат или да се запалят, ако бъдат захапани, сдъвкани или по друг начин повредени от животните.

Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен предмет.

Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в батериите, като например обезцветяване или деформация. Прекратете зареждането на акумулаторните EN‑EL18c батерии, ако не се заредят в посочения период от време.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с тиксо.

При контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване или пожар.

Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи, незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на кожата.

A ОПАСНОСТ (литиеви батерии за часовник CR1616)

Не изпускайте батериите.

Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията:

 • Не се опитвайте да презаредите батерията.

 • Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.

 • Не разглобявайте.

 • Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други метални предмети.

 • Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.

Не поглъщайте батериите.

Опасност от химическо изгаряне.

Този продукт включва една или повече клетъчни литиеви батерии тип монета/копче. Поглъщането на клетъчни литиеви батерии тип монета/копче може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.

Пазете новите и използваните батерии далеч от деца.

Ако отделението за батерии не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте на място, недостъпно за деца.

Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени по вътрешната част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.

Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.

Следвайте инструкциите на персонала на авиокомпанията.

Батериите, оставени без надзор на голяма надморска височина в среда без налягане, могат да протекат, прегреят, да се спукат или да се запалят.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (литиеви батерии за часовник CR1616)

Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.

Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен предмет.

Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в батерията като например обезцветяване или деформация.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията.

Поставете батерията в правилното положение.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията.

Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с тиксо.

При контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване или пожар.

Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи, незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на кожата.

Забележки

 • Никоя част от ръководствата, предоставени заедно с този продукт, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, записвана или превеждана на друг език под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, без писменото съгласие на Nikon.

 • Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в тези ръководства, по всяко време и без предизвестие.

 • Nikon не носи отговорност за щети в резултат от използването на този продукт.

 • Въпреки че сме положили всички усилия, за да гарантираме, че информацията в тези ръководства е точна и пълна, ще ви бъдем благодарни, ако уведомите представителите на Nikon във вашия регион (адресите са предоставени отделно) за евентуални грешки или пропуски.

Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане

Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в цифров вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго устройство, може да бъде наказуемо от закона.

 • Забранени със закон за копиране и размножаване

  Не копирайте и не размножавайте банкноти, монети, ценни книжа или правителствени или местни облигации, дори ако тези копия са маркирани с текст „Образец“.

  Забранено е копирането и размножаването на банкноти, монети или ценни книжа, които са в обращение в чужда страна.

  Освен ако не е получено предварително разрешение от правителството, копирането и размножаването на неизползвани пощенски марки или картички, издавани от държавата, е забранено.

  Забранено е копирането и размножаването на марки, издавани от правителството, и на заверени документи, определени със закон.

 • Предупреждения относно определени копия и репродукции

  Правителството е издало предупреждение относно копирането и размножаването на ценни книжа, издавани от частни компании (акции, банкноти, чекове, ваучери за подарък и др.), абонаментни карти за пътуване или купонни билети, освен когато необходимият минимален брой копия трябва да бъде осигурен за нуждите на компанията. Също така не копирайте и не размножавайте паспорти, издадени от правителството, лицензи, издадени от публични агенции и частни организации, лични карти и билети, например пропуски и купони за храна.

 • Спазвайте бележките за авторските права

  Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на произведения с авторски права, направени с фотоапарата, не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права. Изключенията са приложими за лична употреба, но обърнете внимание, че дори личната употреба може да бъде ограничена в случай на представяне на снимките или записите на изложби или изпълнения на живо.

Използвайте само електронни аксесоари с марката Nikon

Фотоапаратите Nikon са проектирани по най-високите стандарти и включват сложна електронна схема. Само електронните аксесоари на марката Nikon (включително обективи, зарядни устройства, батерии, захранващи адаптери и аксесоари за светкавица), сертифицирани от Nikon специално за използване с този цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано работят в съответствие с изискванията за експлоатация и безопасност на това електронно устройство.

Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon, може да доведе до повреда на фотоапарата и да направи невалидна гаранцията ви в Nikon. Използването на акумулаторни литиево-йонни батерии на други производители, които не са обозначени с холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да попречи на нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване, запалване, нарушаване на целостта или протичане на батерията.

За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния оторизиран дилър на Nikon.

Преди на направите важни снимки

Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати ползи в резултат от неизправност в продукта.

Обучение за цял живот

Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение за цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е достъпна за вас онлайн в следните уеб сайтове:

Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна информация може да получите от представителя на Nikon във вашия регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт: https://imaging.nikon.com/