Снимките могат да бъдат защитени, за да се предотврати случайното им изтриване. Защитените снимки обаче ще бъдат изтрити, когато картата с памет е форматирана ( Форматиране на картата с памет).

  1. Изберете снимка.

    • Показване на картината при възпроизвеждане на цял екран или увеличение при възпроизвеждане.

    • Като алтернатива можете да маркирате картината в списъка с миниатюри, като използвате мултиселектора.

  2. Натиснете бутона g ( h / Q ).
    • Защитените снимки са маркирани с икона P

    • За да премахнете защитата, покажете снимката или я маркирайте в списъка с миниатюри и натиснете g ( h / Q ) отново.

Гласови бележки

Защитата на снимки също така защитава всички гласови бележки, записани със снимките. Гласовите бележки не могат да бъдат защитени отделно.

Премахване на защитата от всички изображения

За да премахнете защитата от всички изображения в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане, натиснете бутоните g ( h / Q ) и O ( Q ) за около две секунди по време на възпроизвеждане.