Voeg commentaar toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Opmerkingen kunnen worden bekeken op het tabblad [ Info ] van NX Studio.

Voer commentaar in

Voer een opmerking van maximaal 36 tekens in. Markeer [ Commentaar invoeren ] en druk op 2 om een dialoogvenster voor tekstinvoer weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie “Tekstinvoer” ( Tekstinvoer ).

Opmerking bijvoegen

Om het commentaar aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Commentaar bijvoegen ], drukt u op 2 en bevestigt u dat er een vinkje ( M ) verschijnt in het aangrenzende selectievakje. Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; het commentaar wordt bij alle volgende foto's gevoegd.

Foto-informatie

Opmerkingen kunnen worden bekeken op de opnamegegevenspagina in het foto-informatiescherm.