Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.

Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich osób korzystających z tego produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

OSTRZEŻENIE

 • Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.

 • Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.

 • W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulator lub inne źródło zasilania.

  Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.

 • Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

 • Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub podłączony do zasilania.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.

 • Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.

 • Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.

 • Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora pojazdu mechanicznego.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

 • Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

 • Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

 • Nie używać akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych ani kabli USB, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania z akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych i kabli USB przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:

  • Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.
  • Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

 • Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza sieciowego podczas burz z piorunami.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.

 • Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.

PRZESTROGA

 • Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego światła.

  Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem. Światło słoneczne zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się blisko kadru, może spowodować pożar.

 • Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

  Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach opieki zdrowotnej.

 • Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie używany przez długi okres.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.

 • Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.

 • Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.

 • Nie patrzeć bezpośrednio na diodę wspomagającą AF.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może negatywnie wpływać na wzrok.

 • Nie transportować aparatów lub obiektywów z podłączonymi statywami lub podobnymi akcesoriami.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO (Akumulatory)

 • Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami.

  Nieprzestrzeganie następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:

  • Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
  • Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
  • Nie demontować.
  • Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych metalowych przedmiotów.
  • Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i uderzenia.
  • Nie stawać na akumulatorach, nie przekłuwać ich gwoździami ani nie uderzać w nie młotkami.
 • Ładować tylko we wskazany sposób.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

 • Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

  Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.

 • Postępować zgodnie z poleceniami personelu linii lotniczej.

  Jeśli pozostawi się akumulatory bez nadzoru na dużej wysokości w środowisku pozbawionym ciśnienia, może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatorów albo przegrzania, pęknięcia lub zapłonu akumulatorów.

OSTRZEŻENIE (Akumulatory)

 • Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  W razie połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

 • Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla zwierząt domowych i innych zwierząt.

  Jeśli akumulatory zostaną ugryzione, zmiażdżone lub w inny sposób uszkodzone przez zwierzęta, może dojść do wycieku płynu z akumulatorów, ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

 • Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.

 • Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać ładować akumulatory EN-EL25a/EN-EL25, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

 • Jeśli akumulatory już nie są potrzebne, zaizolować ich styki taśmą.

  Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub pożar.

 • Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.