Tappa inte : Produkten kan inte fungera om den utsätts för starka stötar eller vibrationer.

Håll torrt : Denna produkt är inte vattentät och kan inte fungera om den sänks ned i vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Rost på den inre mekanismen kan orsaka irreparabel skada.

Undvik plötsliga temperaturförändringar : Plötsliga temperaturförändringar, som de som inträffar när du går in i eller lämnar en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens inuti enheten. För att förhindra kondens, placera enheten i en väska eller plastpåse innan du utsätter den för plötsliga temperaturförändringar.

Håll borta från starka magnetiska fält : Använd eller förvara inte denna enhet i närheten av utrustning som genererar stark elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Statiska laddningar eller magnetfält som alstras av utrustning som radiosändare kan störa skärmen, skada data som lagras på minneskortet eller påverka produktens interna kretsar.

Lämna inte linsen riktad mot solen : Lämna inte linsen riktad mot solen eller någon annan stark ljuskälla under en längre period. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras eller producera en vit suddighetseffekt på fotografier.

Lasrar och andra starka ljuskällor : Rikta inte lasrar eller andra extremt starka ljuskällor mot objektivet, eftersom det kan skada kamerans bildsensor.

Stäng av produkten innan du tar bort batteriet : Ta inte bort batteriet medan produkten är på eller medan bilder spelas in eller raderas. Att tvångsbryta strömmen under dessa omständigheter kan resultera i förlust av data eller skada på produktens minne eller interna kretsar.

Rengöring : När du rengör kamerahuset, använd en blåsare för att försiktigt ta bort damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Efter att ha använt kameran på stranden eller vid havet, torka bort eventuell sand eller salt med en trasa lätt fuktad i rent vatten och torka sedan kameran noggrant.

Linser, sökare och andra glaselement skadas lätt. Damm och ludd ska försiktigt avlägsnas med en blåsare. När du använder en aerosolblåsare, håll burken vertikalt för att förhindra utsläpp av vätska. För att ta bort fingeravtryck och andra fläckar från glasytor, applicera en liten mängd linsrengöringsmedel på en mjuk trasa och torka av glaset försiktigt.

Rör inte vid bildsensorn : Under inga omständigheter får du trycka på bildsensorn, peta i den med rengöringsverktyg eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en fläkt. Dessa åtgärder kan repa eller på annat sätt skada sensorn. För information om hur du rengör bildsensorn, se "Rengöra bildsensorn" ( 0 Rengöra bildsensorn ).

Bildsensor

Linskontakter : Håll linskontakterna rena och var försiktig så att du inte rör dem med fingrarna eller med verktyg eller andra föremål.

Förvaring : För att förhindra mögel eller mögel, förvara kameran på ett torrt, välventilerat utrymme. Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta bort batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse som innehåller ett torkmedel. Förvara dock inte kamerafodralet i en plastpåse, eftersom det kan göra att materialet försämras. Observera att torkmedlet gradvis förlorar sin förmåga att absorbera fukt och bör bytas ut med jämna mellanrum.

Ta ut kameran ur förvaringen minst en gång i månaden för att förhindra mögel eller mögel. Slå på kameran och släpp slutaren några gånger innan du lägger undan den.

Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan du lägger undan batteriet.

Anmärkningar om monitorn och sökaren : Dessa bildskärmar är konstruerade med extremt hög precision; minst 99,99 % av pixlarna är effektiva, och inte mer än 0,01 % saknas eller är defekta. Även om dessa skärmar kan innehålla pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid släckta (svarta), är detta inte ett fel och har ingen effekt på bilder som spelats in med enheten.

Bilder på monitorn kan vara svåra att se i starkt ljus. Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan orsaka skada eller felfunktion. Damm eller ludd kan avlägsnas med en blåsare. Fläckar kan tas bort genom att torka lätt med en mjuk trasa eller sämskskinn. Om monitorn skulle gå sönder, bör försiktighet iakttas för att undvika skada från krossat glas och för att förhindra att flytande kristaller från monitorn vidrör huden eller kommer in i ögon och mun.

Om du mår illa eller upplever något av följande symtom när du bildar bilder i sökaren, sluta använda tills ditt tillstånd förbättras: illamående, ögonsmärta, ögontrötthet, yrsel, huvudvärk, stelhet i nacke eller axlar, bilillamående eller förlust av hand. -ögonkoordination. Detsamma gäller om du börjar må dåligt när du ser fotograferingsskärmen flimra snabbt på och av under seriefotografering.

Brus i form av linjer kan i sällsynta fall förekomma i bilder som innehåller starkt ljus eller motljus.

Batteriet och laddaren : Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras felaktigt. Iaktta följande försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier och laddare:

 • Använd endast batterier som är godkända för användning i denna utrustning.
 • Utsätt inte batteriet för lågor eller överdriven värme.
 • Håll batteripolerna rena.
 • Stäng av produkten innan du byter batteri.
 • Batteriet kan bli varmt när det används. Var försiktig när du hanterar batteriet direkt efter användning.
 • Ta bort batteriet från kameran eller laddaren när den inte används och sätt tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar minimala mängder laddning även när de är avstängda och kan dra ner batteriet till den grad att det inte längre fungerar. Om batteriet inte kommer att användas på en tid, sätt i det i kameran och kör det tomt innan du tar ut det från kameran för förvaring. Batteriet bör förvaras på en sval plats med en omgivningstemperatur på 15 °C till 25 °C (59 °F till 77 °F; undvik varma eller extremt kalla platser). Upprepa denna process minst en gång var sjätte månad.
 • Om du slår på eller av kameran upprepade gånger när batteriet är helt urladdat förkortas batteriets livslängd. Batterier som är helt urladdade måste laddas före användning.
 • Batteriets inre temperatur kan stiga medan batteriet används. Om du försöker ladda batteriet medan den interna temperaturen är förhöjd försämras batteriets prestanda, och batteriet kanske inte laddas eller laddas endast delvis. Vänta tills batteriet svalnat innan det laddas.
 • Ladda batteriet inomhus vid en omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F). Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer under 0 °C (32 °F) eller över 40 °C (104 °F); underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan skada batteriet eller försämra dess prestanda. Kapaciteten kan minska och laddningstiderna öka vid batteritemperaturer från 0 °C (32 °F) till 15 °C (59 °F) och från 45 °C (113 °F) till 60 °C (140 °F). Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C (32 °F) eller över 60 °C (140 °F).
 • Om laddningslampan blinkar snabbt (ungefär åtta gånger i sekunden) under laddning, kontrollera att temperaturen ligger inom rätt intervall och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, sluta använda omedelbart och ta batteriet och laddaren till din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
 • Flytta inte laddaren och rör inte vid batteriet under laddning. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan i mycket sällsynta fall leda till att laddaren visar att laddningen är klar när batteriet endast är delvis laddat. Ta bort och sätt tillbaka batteriet för att börja ladda igen.
 • Batterikapaciteten kan tillfälligt sjunka om batteriet laddas vid låga temperaturer eller används vid en temperatur under den temperatur då det laddades.
 • Att fortsätta att ladda batteriet efter att det är fulladdat kan försämra batteriets prestanda.
 • En markant minskning av den tid ett fulladdat batteri behåller sin laddning när det används i rumstemperatur indikerar att det behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
 • Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Dra ur kontakten när den inte används.
 • Kortslut inte laddarens terminaler. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till överhettning och skada på laddaren.
 • Ladda batteriet före användning. När du tar bilder vid viktiga tillfällen, förbered ett extra batteri och håll det fulladdat. Beroende på var du befinner dig kan det vara svårt att köpa ersättningsbatterier med kort varsel. Observera att under kalla dagar tenderar batteriernas kapacitet att minska. Se till att batteriet är fulladdat innan du tar bilder utomhus i kallt väder. Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut de två vid behov. När det har värmts upp kan ett kallt batteri återställa en del av sin laddning.
 • Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala föreskrifter, se till att först isolera polerna med tejp.
 • Använd inte laddare med skador som lämnar insidan exponerad eller som producerar ovanliga ljud när de används.

Laddningsnätadaptern : Observera försiktighetsåtgärderna nedan när du använder laddningsnätadaptern.

 • Flytta inte kameran under laddning. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan i mycket sällsynta fall leda till att kameran visar att laddningen är klar när batteriet endast är delvis laddat. Koppla ur och återanslut adaptern för att börja ladda igen.
 • Kortslut inte adapterterminalerna. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till överhettning och skada på adaptern.
 • Koppla ur adaptern när den inte används.
 • Använd inte adaptrar med skador som lämnar insidan exponerad eller som producerar ovanliga ljud när de används.