Vrid lägesratten för att välja mellan följande lägen:

Lägesratt

 • b Auto : Ett "peka-och-skjut"-läge där kameran ställer in exponering och nyans ( 0 Ta bilder ( b läge) , spela in filmer ( b läge) ).
 • P Programmerad auto : Kameran ställer in slutartid och bländare för optimal exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och i andra situationer där det finns lite tid att justera kamerainställningarna.
 • S Slutarprioriterad auto : Du väljer slutartid; kameran väljer bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller sudda rörelser.
 • A Bländarprioriterad auto : Du väljer bländare; kameran väljer slutartid för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunder suddiga eller fokusera på både förgrund och bakgrund.
 • M Manuell : Du styr både slutartid och bländare. Ställ in slutartiden på "bulb" eller "time" för långa tidsexponeringar.
 • EFCT Specialeffekter : Ta bilder med extra specialeffekter.
 • U1/U2 Användarinställningslägen : Tilldela ofta använda inställningar till dessa positioner för snabb återställning.
 • SCN Scene : Används för motiv av en vald typ.

P: Programmerad Auto

I detta läge justerar kameran automatiskt slutartid och bländare enligt ett inbyggt program för att säkerställa optimal exponering i de flesta situationer. Olika kombinationer av slutartid och bländare som ger samma exponering kan väljas genom att vrida på huvudkommandoratten ("flexibelt program"). Medan flexibelt program är aktivt U ). För att återställa standardinställningarna för slutartid och bländare, vrid på huvudkommandoratten tills indikatorn inte längre visas, välj ett annat läge eller stäng av kameran.

S: Slutarautomatik

I slutarautomatik väljer du slutartiden medan kameran automatiskt väljer den bländare som ger optimal exponering. För att välja en slutartid, vrid på huvudkommandoratten. Slutartiden kan ställas in på värden mellan 30 s och 1/4000 s.

S: Bländarprioriterad auto

I bländarprioriterad auto väljer du bländaren medan kameran automatiskt väljer den slutartid som ger optimal exponering. För att välja en bländare mellan minimi- och maxvärdena för objektivet, vrid på underkommandoratten.

Filmläge Exponeringsinställningar

Följande exponeringsinställningar kan justeras i filmläge:

Öppning Slutartid ISO-känslighet
P , S 1 2
A 2
M  3

Exponering för läge S motsvarar läge P .

Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med inställningarna för ISO-känslighet > Maximal känslighet alternativet i filminspelningsmenyn.

Om är valt för ISO-känslighetsinställningar > Auto ISO-kontroll (läge M) i filminspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med alternativet Maximal känslighet.

M: Manuell

I manuellt exponeringsläge styr du både slutartid och bländare. Vrid huvudinställningsratten för att välja en slutartid och underkommandoratten för att ställa in bländaren. Slutarhastigheten kan ställas in på värden mellan 30 s och 1/4000 s, eller så kan slutaren hållas öppen på obestämd tid för en lång tidsexponering ( 0 Long Time-Exposures ). Bländaren kan ställas in på värden mellan minimi- och maxvärdena för objektivet. Använd exponeringsindikatorerna för att kontrollera exponeringen.

Slutartid

Öppning

Exponeringsindikatorer

Exponeringsindikatorerna visar om fotografiet skulle vara under- eller överexponerat vid nuvarande inställningar. Beroende på vilket alternativ som valts för anpassad inställning b1 ( EV-steg för exponeringskontroll ), visas mängden under- eller överexponering i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Om gränserna för exponeringsmätningssystemet överskrids kommer displayerna att blinka.

Anpassad inställning b1 inställd på "1/3 steg"
Optimal exponering Underexponerad
med 1/3 EV
Överexponerad
med över 3 EV
Övervaka
Sökare

Automatisk ISO-känslighetskontroll (läge M)

Om automatisk ISO-känslighetskontroll ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll ) är aktiverad, kommer ISO-känsligheten automatiskt att justeras för optimal exponering vid vald slutartid och bländare.

Långa tidsexponeringar

Välj följande slutartider för långtidsexponeringar av rörliga ljus, stjärnor, nattlandskap eller fyrverkerier.

 • Slutartid : Bulb (35 sekunders exponering)
 • Bländare : f/25
 • Bulb : Slutaren förblir öppen medan avtryckaren hålls nedtryckt (observera att detta alternativ fungerar på samma sätt som "tid" när kameran används med en extra ML-L7 fjärrkontroll).
 • Tid : Exponeringen startar när avtryckaren trycks ned och slutar när knappen trycks ned en andra gång.

För att förhindra oskärpa, montera kameran på ett stativ. Nikon rekommenderar också att du använder ett fulladdat batteri för att förhindra strömavbrott när slutaren är öppen. Observera att brus (ljusa fläckar, slumpmässigt fördelade ljusa pixlar eller dimma) kan förekomma vid långa exponeringar. Ljusa fläckar och dimma kan minskas genom att välja för lång exponering NR i fotograferingsmenyn.

 1. Förbered kameran.

  Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stabil, jämn yta.

 2. Välj läge M .

  Vrid lägesväljaren till M .

 3. Välj en slutartid.

  Vrid på huvudinställningsratten för att välja en slutartid på Bulb eller Time .

  Glödlampa

  Tid

 4. Öppna luckan.

  Bulb : Efter fokusering trycker du ned avtryckaren helt. Håll avtryckaren intryckt tills exponeringen är klar.

  Tid : Efter fokusering trycker du ned avtryckaren helt.

 5. Stäng luckan.

  Bulb : Ta bort fingret från avtryckaren.

  Tid : Tryck ner avtryckaren helt.

Användarinställningar: U1 och U2 lägen

Tilldela ofta använda inställningar till U1- och U2- positionerna på lägesratten.

Sparar användarinställningar

Följ stegen nedan för att spara inställningar:

 1. Justera inställningarna.

  Gör önskade justeringar av kamerainställningarna, inklusive:

  • alternativ för fotografering,
  • alternativ för filminspelning,
  • Anpassade inställningar och
  • fotograferingsläge, slutartid (lägena S och M ), bländare (lägena A och M ), flexibelt program (läge P ), exponeringskompensation och autovariation.
 2. Välj Spara användarinställningar .

  Markera Spara användarinställningar i inställningsmenyn och tryck på 2 .

 3. Välj en position.

  Markera Spara till U1 eller Spara till U2 och tryck på 2 .

 4. Spara användarinställningar.

  Markera Spara inställningar och tryck på J att tilldela inställningarna som valts i steg 1 till lägesratten som valts i steg 3.

Återkalla användarinställningar

Genom att vrida lägesväljaren till U1 eller U2 återkallas de senast sparade inställningarna till den positionen.

Återställ användarinställningar

Så här återställer du inställningarna för U1 eller U2 till standardvärden:

 1. Välj Återställ användarinställningar .

  Markera Återställ användarinställningar i inställningsmenyn och tryck på 2 .

 2. Välj en position.

  Markera Återställ U1 eller Återställ U2 och tryck på 2 .

 3. Återställ användarinställningar.

  Markera Återställ och tryck på J att återställa standardinställningarna för den valda positionen. Kameran fungerar i läge P .

Användarinställningar

Följande kan inte sparas till U1 eller U2 .

Fotofotograferingsmeny :

 • Lagringsmapp
 • Välj bildområde
 • Hantera bildkontroll
 • Multipel exponering
 • Intervalltimerfotografering
 • Time-lapse film

Filminspelningsmeny :

 • Hantera bildkontroll

h (scenlägen)

Kameran erbjuder ett urval av "scen"-lägen. Att välja ett scenläge optimerar automatiskt inställningarna för att passa den valda scenen, vilket gör kreativ fotografering så enkel som att välja ett läge, rama in en bild och fotografera enligt beskrivningen i "Ta fotografier ( b läge)" ( 0 Ta bilder ( b läge) ).

Följande scener kan väljas genom att vrida lägesratten till h och vrida huvudkommandoratten tills önskad scen visas på monitorn.

Lägesratt

Huvudkommandoratt

Övervaka

k Porträtt
l Landskap
p Barn
m sporter
n Närbild
o Nattporträtt
r Nattlandskap
s Fest/Inomhus
t Strand/Snö
d Solnedgång
e Skymning/gryning
f Husdjursporträtt
g Levande ljus
j Blomma
z Höstfärger
0 Mat

k Porträtt

Använd för porträtt med mjuka, naturliga hudtoner. Om motivet är långt från bakgrunden eller om ett teleobjektiv används, mjukas bakgrundsdetaljerna upp för att ge kompositionen en känsla av djup.

l Landskap

Använd för levande landskapsbilder i dagsljus.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

p Barn

Använd för ögonblicksbilder av barn. Kläder och bakgrundsdetaljer återges levande, medan hudtonerna förblir mjuka och naturliga.

m Sport

Snabba slutartider fryser rörelser för dynamiska sportbilder där huvudmotivet framträder tydligt.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

n Närbild

Använd för närbilder av blommor, insekter och andra små föremål.

o Nattporträtt

Använd för en naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrunden i porträtt tagna i svagt ljus.

r Nattlandskap

Minska brus och onaturliga färger när du fotograferar nattlandskap, inklusive gatubelysning och neonskyltar.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

s Fest/Inomhus

Fånga effekterna av bakgrundsbelysning inomhus. Använd för fester och andra inomhusscener.

t Strand/Snö

Fånga ljusstyrkan hos solbelysta vidder av vatten, snö eller sand.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

d Solnedgång

Bevarar de djupa nyanserna i solnedgångar och soluppgångar.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

e Skymning/gryning

Bevarar färgerna som syns i det svaga naturliga ljuset före gryningen eller efter solnedgången.

Notera

Den inbyggda blixten och AF-hjälpbelysningen stängs av.

f Djurporträtt

Använd för porträtt av aktiva husdjur.

Notera

AF-hjälpbelysningen stängs av.

g levande ljus

För fotografier tagna med levande ljus.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

j Blomma

Använd för blomfält, fruktträdgårdar som blommar och andra landskap med vidder av blommor.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

z Höstfärger

Fångar de lysande röda och gula färgerna i höstlöven.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

0 Mat

Använd för levande fotografier av mat.

Notera

Om den är uppfälld avfyras den inbyggda blixten vid varje tagning.

Förhindrar oskärpa

Använd ett stativ för att förhindra oskärpa som orsakas av kameraskakning vid långa slutartider.

Scenlägen

Vissa inställningar – till exempel bildkontroller, vitbalans eller anpassade inställningar – kan inte ändras beroende på vilket läge som valts.

q (Specialeffektlägen)

Specialeffekter kan användas när du fotograferar och spelar in filmer.

Följande effekter kan väljas genom att vrida lägesratten till q och vrida huvudkommandoratten tills önskat alternativ visas på monitorn.

Lägesratt

Huvudkommandoratt

Övervaka

4 Nattseende
V Super Vivid
T Pop
U Foto Illustration
5 Leksakskameraeffekt
6 Miniatyreffekt
7 Selektiv färg
1 Silhuett
2 Hög ton
3 Låg ton

Filmbildstorlekar på 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p och 1920 × 1080 slowmotion är inte tillgängliga i q läge.

4 Night Vision

Använd under mörker för att spela in monokroma bilder med hög ISO-känslighet.

Notera

Manuell fokusering kan användas om kameran inte kan fokusera. Den inbyggda blixten stängs av; extra blixtenheter avfyras inte.

V Super Vivid

Den totala mättnaden och kontrasten ökas för en mer levande bild.

T Pop

Den totala mättnaden ökas för en mer livlig bild.

U Foto Illustration

Skärpa konturerna och förenkla färgläggningen för en affischeffekt. Tryck på J att justera inställningarna ( 0 Justera U (Fotoillustration) inställningar ).

Anteckningar

 • Filmer inspelade i detta läge spelas upp som ett bildspel som består av en serie stillbilder.
 • Autofokus är inte tillgängligt under filminspelning.

5 Leksakskameraeffekt

Skapa foton och filmer med mättnad och perifer belysning som liknar bilder tagna med en leksakskamera. Tryck på J att justera inställningarna ( 0 Justering 5 (Leksakskameraeffekt) inställningar ).

6 Miniatyreffekt

Skapa foton som ser ut att vara bilder av diorama. Fungerar bäst när du fotograferar från en hög utsiktspunkt. Tryck på J att justera inställningarna ( 0 Justera 6 (miniatyreffekt) inställningar ).

Anteckningar

 • Den inbyggda blixten avfyras inte.
 • AF-hjälpbelysningen tänds inte.
 • Filmer med miniatyreffekter spelas upp i hög hastighet.
 • Ljud spelas inte in med filmer.

7 Selektiv färg

Alla andra färger än de valda färgerna registreras i svartvitt. Tryck på J att justera inställningarna ( 0 Justering av 7 (selektiv färg) inställningar ).

Notera

Den inbyggda blixten och extra blixtenheter är inaktiverade.

1 Siluett

Siluettmotiv mot ljusa bakgrunder.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

2 High Key

Använd med ljusa scener för att skapa ljusa bilder som verkar fyllda med ljus.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

3 Låg knapp

Använd med mörka scener för att skapa mörka, lågmälda bilder med framträdande högdagrar.

Notera

Den inbyggda blixten stängs av.

Förhindrar oskärpa

Använd ett stativ för att förhindra oskärpa som orsakas av kameraskakning vid långa slutartider.

Specialeffektlägen

 • NEF (RAW) bildkvalitetsalternativ kan inte väljas i lägena 4 , V , T , U , 5 , 6 och 7
 • Vissa inställningar – till exempel AF-områdesläge, bildkontroller eller vitbalans – kan inte ändras beroende på valt läge.
 • I U och 6 sjunker bildskärmens uppdateringsfrekvens.

Justera U inställningar (Fotoillustration).

För att justera linjetjockleken, välj U i specialeffektläge och tryck sedan på J .

 • Tryck 4 att tunna konturer eller 2 att göra dem tjockare.
 • Tryck på J att spara ändringarna; den valda effekten kommer att tillämpas under fotografering.

Justera 5 (leksakskameraeffekt) inställningar

För att justera inställningarna, välj 5 i specialeffektläge och tryck sedan på J .

 • Tryck på 1 eller 3 att markera önskad inställning.
 • Livlighet : Tryck på 2 för mer mättnad, 4 för mindre.
 • Vinjettering : Tryck på 2 för mer vinjettering, 4 för mindre.
 • Tryck på J att spara ändringarna; den valda effekten kommer att tillämpas under fotografering.

Justera 6 (miniatyreffekt) inställningar

För att justera inställningarna, välj 6 i specialeffektläge och tryck sedan på J .

 1. Placera fokuspunkten.

  • Använd multiväljaren för att placera fokuspunkten i det område som du vill vara i fokus.
  • För att kontrollera fokus trycker du ned avtryckaren halvvägs.
 2. Välj orientering och storlek på området som ska vara i fokus.

  • Tryck på J att se alternativ för miniatyreffekter.
  • Tryck på 4 eller 2 att välja orienteringen för området som ska vara i fokus.
  • Tryck på 1 eller 3 att välja bredden på området som ska vara i fokus.
 3. Spara ändringar.

  Tryck på J att spara ändringarna; den valda effekten kommer att tillämpas under fotografering.

Filmer

Filmer med miniatyreffekter spelas upp i hög hastighet. Till exempel, cirka 15 minuters film tagna med 1920 × 1080/30p vald för Bildstorlek/bildhastighet i filminspelningsmenyn ( 0 Bildstorlek/bildhastighet ) spelas upp på cirka en minut.

Justera 7 (selektiv färg) inställningar

För att justera inställningarna, välj 7 i specialeffektläge och tryck sedan på J .

 1. Välj färger.

  Vald färg

  • Tryck på J att se selektiva färgalternativ.
  • Rama in ett föremål med önskad färg i den vita fyrkanten i mitten av displayen.
  • För att zooma in på mitten av skärmen för mer exakt färgval, tryck på X knappen. Tryck på W knappen för att zooma ut.
  • Tryck på 1 att välja färgen på objektet i den vita kvadraten som en färg som kommer att spelas in i färg när fotografier tas; den valda färgen visas i den första av de numrerade färgrutorna.
  • Alla andra färger än de som valts i färgrutorna visas i svartvitt.
 2. Välj färgomfång.

  Färgspektrum

  Tryck på 1 eller 3 att öka eller minska intervallet för liknande nyanser som kommer att inkluderas i fotografier; välj mellan värden mellan 1 och 7 . Ju högre värde, desto bredare färgspektrum kommer att inkluderas; ju lägre värde, desto lägre färgintervall kommer att inkluderas.

 3. Välj ytterligare färger.

  • För att välja ytterligare färger, vrid på huvudkommandoratten för att markera en annan av de numrerade färgrutorna och upprepa steg 1 och 2.
  • Upp till 3 färger kan väljas.
  • För att avmarkera den markerade färgen, tryck på O .
  • För att ta bort alla färger, tryck och håll in O . En bekräftelsedialogruta kommer att visas; välj Ja .
 4. Spara ändringar.

  Tryck på J att spara ändringarna; den valda effekten kommer att tillämpas under fotografering.

Obs: Selektiv färg

 • Kameran kan ha svårt att upptäcka vissa färger. Mättade färger rekommenderas.
 • Högre värden för färgomfång kan inkludera nyanser från andra färger.