Nya alternativ för anpassad inställning f2 "Anpassade kontroller (fotografering)": "Spara fokusposition" och "Återkalla fokusposition"

Spara fokusposition och Återkalla fokusposition har lagts till de roller som kan tilldelas kamerakontroller med anpassad inställning f2 ( Anpassade kontroller (fotografering) ) . Du kan spara den aktuella fokuspositionen genom att tilldela Spara fokusposition till Lens Fn-knappen och sedan trycka och hålla ner Fn -knappen på objektivet. Den sparade positionen kan omedelbart återställas genom att tilldela återkallningsfokusposition till Lens Fn2-knappen och trycka på objektivets Fn2 -knapp ("minnesåterkallning"). Detta kan vara användbart om du ofta återvänder till motiv på ett fast fokusavstånd.

 • Minnesåterställning är endast tillgängligt när ett Z-fästeobjektiv med autofokus utrustad med Fn- och Fn2 -knappar är monterat på kameran. Om objektivet inte är utrustat med en Fn2 -knapp kan kameran inte spara fokuspositionen även om Spara fokusposition är tilldelad till objektivets Fn -knapp.
 • Fokuspositioner kan sparas och återkallas i både foto- och filmläge.
 • Fokuspositioner kan sparas i valfritt fokusläge.
 • Den lagrade fokuspositionen återställs när objektivet tas bort.

Minnesåterkallelse

 1. Välj Spara fokusposition för anpassad inställning f2 ( Anpassade kontroller (fotografering) ) > Lens Fn-knapp .

 2. Välj Återkalla fokusposition för anpassad inställning f2 ( Anpassade kontroller (fotografering) ) > Lens Fn2-knapp .

 3. Fokusera på önskat motiv i fotograferingsdisplayen och tryck och håll ner objektivets Fn -knapp.

  Om åtgärden lyckas visas en ikon på fotograferingsskärmen för att indikera att fokuspositionen har sparats.

 4. Tryck på objektivets Fn2- knapp.

  • Den sparade fokuspositionen återställs.
  • Om du håller ner objektivets Fn2 -knapp aktiveras manuell fokusering, och kameran fokuserar inte om om avtryckaren trycks ned halvvägs medan kontrollen är nedtryckt.

Varningar: Minnesåterkallning

 • Fokuspositioner kan inte sparas medan fotograferingsinformation visas.
 • Ändringar i omgivningstemperaturen kan leda till att fokus återkallas till en annan position än den där den sparades.
 • Tidigare sparade fokuspositioner tenderar att ändras om de återkallas efter att objektivets brännvidd har justerats via zoom. Om en sparad fokusposition återkallas efter att objektivets brännvidd har justerats, kommer kameran att avge fyra korta pip, förutsatt att ett annat alternativ än Av är valt för Beep alternativ > Beep on/off i inställningsmenyn.

Pip

 • Om ett annat alternativ än Av är valt för Beep alternativ > Beep on/off i inställningsmenyn kommer kameran att avge två korta pip när en fokusposition sparas eller återkallas i fotoläge.
 • Ett pip hörs inte i tyst fotografering, filmläge eller när Av är valt för Beep alternativ > Beep på/av .