Varumärkesinformation

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA och/eller andra länder och används under licens. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac, macOS, OS X, Apple ® , App Store ® , Apples logotyper, iPhone ® , iPad ® och iPod touch ® är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och/eller andra länder. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som skapats och delas av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge är ett varumärke som tillhör Camera and Imaging Products Association (CIPA). SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Ordmärket Bluetooth ® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon Corporation sker under licens.

Alla andra handelsnamn som nämns i den här bruksanvisningen eller den andra dokumentationen som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att ansluta specifikt till de Apple-produkter som identifieras på märket, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regulatoriska standarder. Observera att användningen av detta tillbehör med en Apple-produkt kan påverka den trådlösa prestandan.

FreeType-licens (FreeType2)

Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alla rättigheter förbehållna.

MIT-licens (HarfBuzz)

Delar av denna programvara är copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alla rättigheter förbehållna.

AVC Patent Portfolio License

Denna produkt är licensierad under AVC-patentportföljlicensen för personlig och icke-kommersiell användning av en konsument för att ( i ) koda video i enlighet med AVC-standarden ("AVC-video") och/eller ( ii ) avkoda AVC-video som var kodad av en konsument som är engagerad i en personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som är licensierad att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens beviljas eller ska antydas för någon annan användning. Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, LLC Sehttps://www.mpegla.com

Unicode ® Character Database License (Unicode ® Character Database)

Denna programvara innehåller Unicode ® Character Database öppen källkod. Licensen för denna öppen källkod ges nedan.

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT OCH TILLSTÅND

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Med ensamrätt.

Distribueras under användarvillkoren i
https://www.unicode.org/copyright.html .

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av Unicode-datafilerna och all tillhörande dokumentation ("Datafilerna") eller Unicode-programvaran och all tillhörande dokumentation ("Programvaran") att handla med Datafilerna eller programvara utan begränsning, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av datafilerna eller programvaran, och att tillåta personer till vilka datafilerna eller programvaran tillhandahålls att göra så, förutsatt att heller

  • detta meddelande om upphovsrätt och tillstånd visas med alla kopior av datafilerna eller programvaran, eller
  • detta meddelande om upphovsrätt och tillstånd visas i tillhörande dokumentation.

DATAFILERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE INTRÄDNINGAR.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER INNEHAVARERNA SOM INGÅR I DETTA MEDDELANDE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, ELLER NÅGRA SÄRSKILDA INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER NÅGRA SKADOR SOM HELST RESULTAT FRÅN FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING, INNEHÅLL ELLER DATA ELLER NÅGON, ANDRA SKADLIGA ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV DATAFILERNA ELLER PROGRAMVARAN.

Förutom vad som anges i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljning, användning eller annan handel med dessa datafiler eller programvara utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.