Netleme otomatik veya manuel olarak ya da dokunmatik kontroller kullanılarak ayarlanabilir. Fotoğraf makinesinin nasıl netleme yaptığı seçeceğiniz netleme moduna ve AF alanı moduna göre düzenlenir.

Netleme Modu Seçme

Netleme modu fotoğraf makinesinin nasıl netleme yaptığını kontrol eder. Netleme modu i menüsündeki ve fotoğraf ve film çekimi menülerindeki Netleme modu öğeleri (0 Netleme Modu, Netleme Modu, Netleme Modu) kullanılarak seçilebilir.

Varsayılan ayarlarda, netleme modu ayrıca Fn2 düğmesini basılı tutarak ve ana ayar kadranını (0 İşlev Düğmeleri (Fn1 ve Fn2)) döndürerek de seçilebilir.

Seçenek Açıklama
AF-S Tek kare AF Durağan konular için. Netlemek için deklanşöre yarım basın. Fotoğraf makinesi netleme yapabiliyorsa netleme noktası kırmızıdan yeşile dönecektir; netleme deklanşöre yarım basıldığında kilitlenecektir. Fotoğraf makinesi netleme yapamıyorsa netleme noktası kırmızı yanıp sönecektir. Varsayılan ayarlarda, deklanşör yalnızca fotoğraf makinesi netleme yapabiliyorsa serbest bırakılabilir (netleme önceliği).
AF-C Sürekli AF Hareketli konular için. Deklanşöre yarım basılırken fotoğraf makinesi sürekli netleme yapar; konu hareket ederse fotoğraf makinesi konuya olan son mesafeyi tahmin edecek ve netlemeyi gerektiği gibi ayarlayacaktır. Varsayılan ayarlarda, konu netlemede olsun ya da olmasın deklanşör serbest bırakılabilir (deklanşör önceliği).
AF-F Devamlı AF Fotoğraf makinesi netlemeyi konu hareketine veya kompozisyondaki değişikliklere yanıt olarak sürekli olarak ayarlar. Deklanşöre yarım basıldığında netleme noktası kırmızıdan yeşile dönecek ve netleme kilitlenecektir. Bu seçenek yalnızca film modunda kullanılabilir.
MF Manuel netleme Manuel netleme (0 Manuel Netleme). Deklanşör, konu netlemede olsun veya olmasın serbest bırakılabilir.

Otomatik netleme

Fotoğraf makinesi netleme yaparken ekran daha parlak hale gelebilir veya kararabilir ve fotoğraf makinesi netleme yapamadığında netleme noktası bazen yeşil görüntülenebilir. Fotoğraf makinesi aşağıdaki durumlarda otomatik netleme kullanılarak netleme yapamayabilir:

 • Konu çerçevenin uzun kenarına paralel çizgiler içermektedir
 • Konu kontrasttan yoksundur
 • Netleme noktasındaki konu keskin kontrastlı parlak alanlar içermektedir ya da spot aydınlatma veya bir neon tabelası veya parlaklığı değişen başka bir ışık kaynağı içermektedir
 • Floresan, cıva buharı, sodyum buharı veya benzeri aydınlatmalar altında ışık titremesi ve kuşaklanma görünür
 • Çapraz (yıldız) filtre veya başka özel filtre kullanılmaktadır
 • Konu netleme noktasından daha küçük görünmektedir
 • Konu düzenli geometrik desenlerin arasında kalmıştır (ör. jaluziler veya bir gökdelendeki pencere sıraları)

Fotoğraf Makinesini Kapatma

Netleme yaptıktan sonra fotoğraf makinesini kapatıp açarsanız netleme konumu değişebilir.

Düşük Işıklı AF

Aydınlatma yetersizken daha iyi netleme için AF-S’yi seçip Özel Ayar a11 (Düşük ışıklı AF) için Açık öğesini seçin.

AF Alanı Modu

Netleme noktası alt seçici (0 Alt Seçici) veya çoklu seçici kullanılarak konumlandırılabilir. AF alanı modu, fotoğraf makinesinin otomatik netleme için netleme noktasını nasıl seçeceğini kontrol eder. Varsayılan ayar Tek nokta AF seçeneğidir ancak diğer seçenekler i menüsündeki ve fotoğraf ve film çekimi menülerindeki AF alanı modu öğeleri (0 AF Alanı Modu, AF Alanı Modu, AF Alanı Modu) kullanılarak seçilebilir.

Varsayılan ayarlarda, netleme modu ayrıca Fn2 düğmesini basılı tutarak ve ana ayar kadranını (0 İşlev Düğmeleri (Fn1 ve Fn2)) döndürerek de seçilebilir.

Seçenek Açıklama
3 Hassas hedef AF Binalar, stüdyo içi ürün çekimleri veya yakın çekimler gibi statik konuları içeren çekimler için önerilir. Hassas Hedef AF çerçevede seçilen bir noktaya hassas netleme yapmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca fotoğraf modu seçildiğinde ve Netleme modu için Tek kare AF seçildiğinde kullanılabilir. Netleme tek nokta AF ile daha yavaş olabilir.
d Tek nokta AF Fotoğraf makinesi kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya netleme yapar. Durağan konularla kullanın.
e Dinamik alan AF Fotoğraf makinesi kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya netleme yapar. Konu seçilen netleme noktasından kısa bir süre çıkarsa fotoğraf makinesi etrafındaki netleme noktalarından gelen bilgilere dayanarak netleme yapacaktır. Tek nokta AF kullanılarak çerçevelendirilmesi zor olan sporcuların ve diğer aktif konuların fotoğrafları için kullanın. Bu seçenek yalnızca fotoğraf modu seçildiğinde ve Netleme modu için Sürekli AF seçildiğinde kullanılabilir.
f Geniş alan AF (S) Fotoğraf makinesinin daha geniş bir alana netleme yapması ve Geniş alan AF (L) için netleme alanlarının Geniş alan AF (S) için olanlardan daha büyük olması dışında Tek nokta AF seçeneğinde olduğu gibidir. Tek nokta AF kullanılarak çerçevelendirilmesi zor hareketli konuların enstantane çekimleri veya fotoğrafları için veya film modunda panlama çekimlerinde veya eğik çekimlerde ya da hareketli konuların filme alırken sorunsuz netleme için kullanın. Seçilen netleme alanında fotoğraf makinesinden farklı mesafelerde bulunan konular yer alıyorsa fotoğraf makinesi önceliği en yakın konuya atayacaktır.
g Geniş alan AF (L)
h Otomatik alan AF Fotoğraf makinesi konuyu otomatik olarak algılar ve netleme alanını seçer. Netleme noktasını kendiniz seçmeye vaktinizin olmadığı durumlarda, portreler için veya enstantane çekimler ve diğer anlık fotoğraflar için kullanın. Fotoğraf makinesi portre konularına öncelik verir; bir portre konusu algılanırsa konunun yüzünün etrafında veya fotoğraf makinesi konunun gözlerini algılarsa gözlerinden birinin etrafında netleme noktasını gösteren amber bir kenarlık görünecektir (yüz/göz takibi AF; 0 Yüz/Göz Tanıma AF). Fotoğraf makinesini ayrıca Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) için Hayvan tanıma seçerek köpeklerin ve kedilerin yüzlerini algılamak üzere de yapılandırabilirsiniz (daha fazla bilgi için bkz. “Hayvan Yüz/Göz Takibi AF”, 0 Hayvan Yüz/Göz Takibi AF). Yüz ve göz tanıma, aktif insan ve hayvan portresi konularının fotoğrafını çekerken sizi kompozisyona ve konunuzun ifadesine konsantre olmanız için özgürleştirir. Konu izleme J düğmesine (0 Konu İzleme) basılarak etkinleştirilebilir. Ayrıca Özel Ayar f2 veya g2 (Özel kontrol atama; 0 f2: Özel Kontrol Atama, g2: Özel Kontrol Atama) kullanılarak fotoğraf makinesi Fn1 veya Fn2 ya da objektif Fn veya Fn2 düğmesine atanabilir.

s: Merkezi Netleme Noktası

Otomatik alan AF hariç tüm AF alanı modlarında netleme noktası çerçevenin ortasındayken netleme noktasında bir nokta görünür.

Hızlı Netleme Noktası Seçimi

Daha hızlı netleme noktası seçimi için mevcut netleme noktalarının sadece dörtte birini kullanmak üzere Özel Ayar a5 (Kullanılan netleme noktası) için İki noktadan biri seçin. Hassas hedef AF ve Geniş alan AF (L) için kullanılabilir nokta sayısı değişmez. Netleme noktası seçimi için alt seçiciyi kullanmayı tercih ederseniz merkezi netleme noktasını hızlı bir şekilde seçmek için alt seçicinin ortasının kullanılmasına olanak sağlamak için Özel Ayar f2 (Özel kontrol atama) > Alt seçici merkezi için Merkezi netleme nktası seç öğesini seçebilirsiniz.

Yüz/Göz Tanıma AF

Otomatik alan AF ile portre konularının fotoğrafını çekerken, fotoğraf makinesinin hem yüzleri hem de gözleri (yüz/göz takibi AF) mi yoksa yalnızca yüzleri (yüz tanıma AF) mi tanıyacağını seçmek için Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) seçeneğini kullanın. Yüz ve göz tanıma açık seçilmişse ve bir portre konusu algılanırsa konunun yüzünün etrafında veya fotoğraf makinesi konunun gözlerini algılarsa gözlerinden birinin etrafında netleme noktasını gösteren amber bir kenarlık görünecektir (yüz/göz takibi AF). Yüz tanıma açık seçildiğinde algılanan yüzler, benzer şekilde amber bir netleme noktası ile gösterilir. Netleme modu için AF-C seçilmişse yüzler veya gözler algılandığında netleme noktası amber renkte yanarken, AF-S seçilmişse netleme noktası fotoğraf makinesi netleme yaparken yeşile dönecektir.

Netleme noktası

Birden fazla portre konusu veya birden fazla göz algılanırsa netleme noktası üzerinde e ve f simgeleri görünür ve 4 veya 2 düğmelerine basarak netleme noktasını farklı bir yüzün veya gözün üzerine konumlandırabilirsiniz. Yüz algılandıktan sonra konu başka bir yere bakarsa netleme noktası hareketlerini izlemek için hareket edecektir.

İzleme sırasında J düğmesine basarak netleme için kullanılan yüz veya göz üzerine yakınlaştırabilirsiniz.

Yüz/Göz Tanıma AF

 • Göz tanıma film modunda kullanılamaz. Göz ve yüz tanıma şu durumlarda beklendiği gibi çalışmayabilir:

  • konunun yüzü çerçevenin çok büyük veya çok küçük bir alanını kaplıyorsa,
  • konunun yüzü çok parlak veya çok yetersi aydınlatılmışsa,
  • konu gözlük veya güneş gözlüğü takıyorsa,
  • konunun yüzü veya gözleri saç veya başka nesneler tarafından engelleniyorsa veya
  • konu çekim sırasında aşırı hareket ediyorsa.
 • Yüz ve göz tanıma performansı şu durumlarda düşebilir:

  • fotoğraf makinesi, ayarlar menüsünde HDMI > Gelişmiş > Çıktı verisi derinliği için 10 bit seçili halde bir HDMI cihaza bağlıysa veya
  • Ayarlar menüsünde HDMI > Gelişmiş > N-Log ayarı için Açık (karta kaydedilemiyor) seçilirse.

Hayvan Yüz/Göz Takibi AF

Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) için Hayvan tanıma seçilmişse ve fotoğraf makinesi bir köpek veya kedi algılarsa konunun yüzünün etrafında veya fotoğraf makinesi konunun gözlerini algılarsa gözlerinden birinin etrafında netleme noktasını gösteren amber bir kenarlık görünecektir. Netleme modu için AF-C seçilmişse yüzler veya gözler algılandığında netleme noktası amber renkte yanarken, AF-S seçilmişse netleme noktası fotoğraf makinesi netleme yaparken yeşile dönecektir.

Netleme noktası

Birden fazla hayvan veya birden fazla göz algılanırsa netleme noktası üzerinde e ve f simgeleri görünür ve 4 veya 2 düğmelerine basarak netleme noktasını farklı bir yüzün veya gözün üzerine konumlandırabilirsiniz.

İzleme sırasında J düğmesine basarak netleme için kullanılan yüz veya göz üzerine yakınlaştırabilirsiniz.

Hayvan Tanıma AF

 • Hayvan gözü tanıma işlevi film modunda kullanılamaz. Hayvan yüz ve göz tanıma işlevi bazı türlerin yüzlerini veya gözlerini algılayamayabilir ve şu durumlarda beklendiği gibi çalışmayabilir:

  • konunun yüzü çerçevenin çok büyük veya çok küçük bir alanını kaplıyorsa,
  • konunun yüzü çok parlak veya çok yetersiz aydınlatılmışsa,
  • konunun yüzü veya gözleri hayvanın kürkü veya başka nesneler tarafından engelleniyorsa,
  • konunun gözleri, yüzlerinin geri kalanıyla aynı renkteyse veya
  • konu çekim sırasında aşırı hareket ediyorsa.
 • Yüz ve göz tanıma performansı şu durumlarda düşebilir:

  • fotoğraf makinesi, ayarlar menüsünde HDMI > Gelişmiş > Çıktı verisi derinliği için 10 bit seçili halde bir HDMI cihaza bağlıysa veya
  • Ayarlar menüsünde HDMI > Gelişmiş > N-Log ayarı için Açık (karta kaydedilemiyor) seçilirse.
 • AF yardımcı aydınlatmasından gelen ışık bazı hayvanların gözlerini olumsuz etkileyebilir; Özel Ayar a12 (Dahili AF yardımcı aydnltms) için Kapalı seçmenizi öneririz.

Konu İzleme

AF alanı modu için Otomatik alan AF seçildiğinde J düğmesine basmak netleme izlemeyi etkinleştirir. Netleme noktası bir hedef retikülü olarak değişecektir; hedef retikülünü hedefin üzerine konumlandırın ve izlemeyi başlatmak için J düğmesine tekrar basın ya da AF-ON düğmesine basın. Netleme noktası seçili konu çerçevede hareket ettikçe onu izleyecektir. İzlemeyi sonlandırmak ve merkezi netleme noktasını seçmek için J düğmesine üçüncü kez basın. Konu izleme modundan çıkmak için W (Q) düğmesine basın.

Durağan çekim sırasında netleme modu için AF-C seçilmişse ve izleme AF-ON düğmesi kullanılarak veya deklanşöre yarım basılarak başlatılırsa, fotoğraf makinesi konuyu yalnızca kontrol basılı tutulurken izlenecektir. Kontrolü serbest bırakmak izleme başlatılmadan önce seçilen netleme noktasını geri yükler.

Konu İzleme

Fotoğraf makinesi konuları, hızla hareket ediyorlarsa, çerçeveden çıkıyorlarsa veya başka nesneler tarafından engelleniyorlarsa, konuların boyutu, rengi veya parlaklığı değişiyorsa veya konular çok küçük, çok büyük, çok parlak, çok karanlık veya arka plana benzer renge veya parlaklığa sahiplerse izleyemeyebilir.

Dokunmatik Deklanşör

Dokunmatik kontroller netleme yapmak ve deklanşörü serbest bırakmak için kullanılabilir. Netleme yapmak için ekrana dokunun ve deklanşörü serbest bırakmak için parmağınızı kaldırın.

Çekim modunda ekrana dokunmakla gerçekleştirilen işlemi seçmek için resimde gösterilen simgeye dokunun. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

W
 • Seçilen noktaya netleme yapmak için ekrana dokunun ve deklanşörü serbest bırakmak için parmağınızı kaldırın. Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) için Kapalı dışında bir seçenek seçilmişse ve fotoğraf makinesi insan yüzlerini veya gözlerini ya da köpeklerin veya kedilerin yüzlerini ya da gözlerini algılarsa fotoğraf makinesi seçilen noktaya en yakın yüze veya göze * netleme yapacaktır.
 • Yalnızca fotoğraf modunda kullanılabilir.
V
 • Seçilen nokta üzerine netleme yapmak için ekrana dokunun. Parmağınızı ekrandan kaldırmak deklanşörü serbest bırakmaz.
 • AF alanı modu için otomatik alan AF seçilirse fotoğraf makinesi seçilen konuyu çerçeve boyunca hareket ettikçe izleyecektir. Farklı bir konuya geçiş yapmak için ekranda o konuya dokunun. Özel Ayar a4 (Otmtk alan AF yüz/göz tanıma) için Kapalı dışında bir seçenek seçilmişse ve fotoğraf makinesi insan yüzlerini veya gözlerini ya da köpeklerin veya kedilerin yüzlerini ya da gözlerini algılarsa fotoğraf makinesi seçilen noktaya en yakın yüze veya göze * netleme yapacak ve bu yüzü veya gözü izleyecektir.
X Dokunmatik deklanşör devre dışı bırakıldı.

Dokunmatik kontrolleri kullanarak bir göz seçerken, fotoğraf makinesinin istediğiniz taraftaki göze netleme yapmayabileceğini unutmayın. İstediğiniz gözü seçmek için çoklu seçiciyi kullanın.

Dokunmatik Çekim Seçeneklerini Kullanarak Resimler Çekme

 • Dokunmatik kontroller manuel netleme için kullanılamaz.
 • W simgesi görüntülendiğinde, deklanşör resimler çekmek için kullanılabilir.
 • Dokunmatik kontroller, film kaydı sırasında fotoğraf çekmek için kullanılamaz.
 • Arka arkaya çekim sırasında, dokunmatik kontroller yalnızca tek seferde bir adet resim çekmek için kullanılabilir. Arka arkaya çekim için deklanşörü kullanın.
 • Otomatik zamanlama modunda ekrana dokunduğunuzda, netleme seçilen konu üzerine kilitlenir ve deklanşör, parmağınızı ekrandan kaldırdıktan yaklaşık 10 saniye sonra serbest bırakılacaktır. Seçilen çekim sayısı 1’den büyükse kalan çekimler tek bir arka arkaya çekimde çekilecektir.

Manuel Netleme

Otomatik netleme istenen sonuçları oluşturmadığında manuel netleme kullanılabilir. Netleme noktasını konunuz üzerine konumlandırın ve konu netlemede olana kadar netleme veya kontrol halkasını döndürün.

Daha yüksek hassasiyet için vizörden gelen görüntüye yakınlaştırmak için X düğmesine basın.

Konu netlemedeyken netleme noktası yeşil yanacaktır ve net görüntü işareti (I) ekranda görünecektir.

Netleme mesafesi göstergesi

Net görüntü işareti

Net görüntü işareti Açıklama
I Konu netlemede.
F   Netleme noktası, fotoğraf makinesi ve konu arasındadır.
  H Netleme noktası konunun arkasındadır.
F   H Fotoğraf makinesi konunun netlemede olup olmadığını belirleyemiyor.
(yanıp söner)

Otomatik netlemeye uygun olmayan konularla manuel netleme kullanırken konu netlemede değilken net görüntü işaretinin (I) görüntülenebileceğini unutmayın. Objektiften gelen görüntüye yakınlaştırın ve netlemeyi kontrol edin. Fotoğraf makinesi netleme yapmakta sorun yaşıyorsa tripod kullanılması tavsiye edilir.

Netleme Modu Seçimli Objektifler

Manuel netleme objektif üzerindeki kontroller kullanılarak seçilebilir.

Odak Düzlemi Konumu

Konunuz ve fotoğraf makinesi arasındaki mesafeyi belirlemek için fotoğraf makinesi gövdesi üzerinde bulunan odak düzlemi işaretiyle (E) ölçüm yapın. Objektif bayonet halkası ve odak düzlemi arasındaki mesafe 16 mm’dir.

16 mm

Odak düzlemi işareti

Netleme Pikleme

Netleme pikleme Özel Ayar d10 (Pikleme vurguları) kullanılarak etkinleştirilirse manuel netleme modunda netlemedeki cisimler renkli ana hatlarla gösterilecektir. Fotoğraf makinesi ana hatları algılayamazsa pikleme vurgularının görüntülenmeyebileceğini unutmayın, bu durumda netleme ekranda objektiften gelen görüntü kullanılarak kontrol edilebilir.

Netlemedeki alan