[ ON ] таңдалғанда, ойнату кезінде көрсету үшін «биік» (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады.

Абайлаңыз: биіктікте айналдырыңыз

Суреттерді қарап шығу кезінде [ ҚОСУЛЫ ] параметрі [ Ұзын бұру ] үшін таңдалғанда да автоматты түрде бұрылмайды.