[ ON ] таңдалғанда, ойнату кезінде көрсету үшін «биік» (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады.

Абайлаңыз: биіктікте айналдырыңыз

[ Қосулы ] параметрі [ Ұзын бұру ] үшін таңдалса да, суретті қарап шығу кезінде суреттер автоматты түрде бұрылмайды.