Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με υπολογιστές χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο Wi‑Fi της κάμερας.

Σύνδεση Wi-Fi

Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε [ Δημιουργία προφίλ ] για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ δικτύου ( Σύνδεση σε λειτουργία σημείου πρόσβασης , Σύνδεση σε λειτουργία υποδομής ).

 • Εάν υπάρχουν ήδη περισσότερα από ένα προφίλ, μπορείτε να πατήσετε J για να επιλέξετε ένα προφίλ από μια λίστα.

 • Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επισημάνετε το και πατήστε 2 . Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

  Επιλογή

  Περιγραφή

  [ Γενικά ]

  • [ Όνομα προφίλ ]: Μετονομάστε το προφίλ. Από προεπιλογή, το όνομα του προφίλ είναι το ίδιο με το SSID δικτύου.

  • [ Προστασία με κωδικό πρόσβασης ]: Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να απαιτήσετε την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για να μπορέσετε να αλλάξετε το προφίλ. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επισημάνετε το [ On ] και πατήστε 2 .

  [ Ασύρματο ]

  Συνδέσεις υποδομής : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με αυτές που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο.

  • [ SSID ]: Εισαγάγετε το SSID δικτύου.

  • [ Κανάλι ]: Το κανάλι επιλέγεται αυτόματα.

  • [ Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση ]: Επιλέξτε μεταξύ [ OPEN ] και [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Κωδικός πρόσβασης ]: Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

  Συνδέσεις ad-hoc : Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με την κάμερα.

  • [ SSID ]: Εισαγάγετε το SSID της κάμερας.

  • [ Channel ]: Επιλέξτε [ Auto ] για αυτόματη επιλογή καναλιού ή [ Manual ] για να επιλέξετε το κανάλι χειροκίνητα.

  • [ Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση ]: Επιλέξτε μεταξύ [ OPEN ] και [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Κωδικός πρόσβασης ]: Επιλέξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με την κάμερα όταν έχει επιλεγεί το [ WPA2-PSK -AES ] για [ Έλεγχος ταυτότητας/κρυπτογράφηση ].

  [ TCP/IP ]

  Εισαγάγετε πληροφορίες TCP/IP για συνδέσεις υποδομής. Απαιτείται διεύθυνση IP.

  • Εάν το [ Ενεργοποίηση ] έχει επιλεγεί για το [ Λήψη αυτόματα ], η διεύθυνση IP και η μάσκα υποδικτύου θα αποκτηθούν μέσω διακομιστή DHCP ή αυτόματης διεύθυνσης IP.

  • Επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] χειροκίνητα για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ([ Διεύθυνση ]) και τη μάσκα υποδικτύου ([ Μάσκα ]).

Επιλογές

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μεταφόρτωσης.

Αυτόματη αποστολή

Επιλέξτε [ On ] για να ανεβάσετε νέες φωτογραφίες κατά τη λήψη τους.

 • Η μεταφόρτωση ξεκινά μόνο μετά την εγγραφή της φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης. βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στην κάμερα.

 • Οι ταινίες, μαζί με τυχόν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης, δεν μεταφορτώνονται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, αλλά πρέπει να μεταφορτωθούν από την οθόνη αναπαραγωγής ( Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση ).

Διαγραφή μετά την αποστολή

Επιλέξτε [ Ναι ] για να διαγράψετε αυτόματα φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης της κάμερας μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή.

 • Τα αρχεία που έχουν επισημανθεί για μεταφορά πριν επιλεγεί το [ Ναι ] δεν διαγράφονται.

 • Η διαγραφή μπορεί να ανασταλεί κατά τη διάρκεια ορισμένων λειτουργιών της κάμερας.

Αποστολή αρχείου ως

Κατά τη μεταφόρτωση εικόνων NEF + JPEG , επιλέξτε εάν θα ανεβάσετε και τα αρχεία NEF ( RAW ) και JPEG ή μόνο το αντίγραφο JPEG .

Αποεπιλογή όλων?

Επιλέξτε [ Ναι ] για να αφαιρέσετε τη σήμανση μεταφοράς από όλες τις εικόνες. Η αποστολή εικόνων με εικονίδιο "αποστολής" θα τερματιστεί αμέσως.

Διεύθυνση MAC

Εμφανίστε τη διεύθυνση MAC.