Βαθμολογήστε φωτογραφίες.

  • Επισημάνετε τις εικόνες χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα 4 ή 2 .

  • Πατήστε 1 ή 3 για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για μεταγενέστερη διαγραφή.

  • Για να προβάλετε την επισημασμένη εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί X

  • Πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.