Välj AF- och AF-områdeslägen. AF-läget bestämmer hur kameran fokuserar i autofokusläge, AF-områdesläget hur kameran väljer fokuspunkt för autofokus.

Välja ett AF-läge

Håll in AF-lägesknappen och vrid huvudkommandoratten. De tillgängliga alternativen varierar med kamerainställningarna.

Alternativ

Beskrivning

EN FA

[ Autoomkopplare för AF-läge ]

Kameran använder AF-S när du fotograferar stillastående motiv och AF-C när du fotograferar motiv som är i rörelse.

 • Det här alternativet är endast tillgängligt under stillbildsfotografering.

AF‑S

[ Enkel AF ]

Använd med stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks ned halvvägs.

AF-C

[ Kontinuerlig AF ]

För rörliga motiv. Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på förändringar i avståndet till motivet medan avtryckaren trycks ned halvvägs.

AF-F

[ AF på heltid ]

Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på motivets rörelser eller förändringar i kompositionen. När avtryckaren trycks ned halvvägs ändras fokuspunkten från röd till grön och fokus låses.

 • Det här alternativet är endast tillgängligt under filminspelning.

Välja ett AF-områdesläge

Håll in AF-lägesknappen och vrid den underordnade kommandoratten. De tillgängliga alternativen varierar med AF-läget.

Sökarfotografering

Alternativ

Beskrivning

[ Enpunkts AF ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren.

 • Använd med stillastående motiv.

[ Dynamiskt områdes AF (9 punkter) ]/
[ Dynamiskt område AF (21 punkter) ]/
[ Dynamiskt områdes AF (51 punkter) ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren; om motivet kort lämnar den valda punkten kommer kameran att fokusera baserat på information från omgivande fokuspunkter. Det här alternativet är tillgängligt när AF‑A eller AF‑C är valt för AF-läge.

 • Välj för ämnen som rör sig oförutsägbart. Ju fler fokuspunkter, desto bredare är området som används för fokus.

[ 3D-spårning ]

Användaren väljer fokuspunkten; medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs kommer kameran att spåra motiv som lämnar den valda fokuspunkten och välja nya fokuspunkter efter behov. Det här alternativet är tillgängligt när AF‑A eller AF‑C är valt för AF-läge.

 • Använd för motiv som rör sig oregelbundet från sida till sida (t.ex. tennisspelare).

[ Gruppområde AF ]

Kameran fokuserar med hjälp av en grupp fokuspunkter som valts av användaren. Eventuella ansikten som upptäcks av kameran prioriteras.

 • Välj för stillbilder, motiv som är i rörelse och andra motiv som är svåra att fotografera med [ Enkelpunkts-AF ] .

[ Autoområdes-AF ]

Kameran känner automatiskt av motivet och väljer fokuspunkt. Om ett ansikte upptäcks kommer kameran att prioritera porträttmotivet.

Realtidsbild

Alternativ

Beskrivning

3

[ Prinpoint AF ]

Med ett fokusområde som är mindre än det som används för [ Enpunkts-AF ] används punkt-AF för exakt fokus på en vald punkt i bilden.

 • Det rekommenderas för bilder som involverar statiska motiv, som byggnader, produktfotografering i studio och närbilder.

 • Det här alternativet är endast tillgängligt när AF‑S är valt som AF-läge för stillbildsfotografering.

d

[ Enpunkts AF ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren.

 • Använd med stillastående motiv.

f

[ Wide-area AF (S) ]

När det gäller [ Enpunkts-AF ], förutom att kameran fokuserar på ett bredare område.

 • Välj för stillbilder, motiv som är i rörelse och andra motiv som är svåra att fotografera med [ Enkelpunkts-AF ] .

g

[ Wide-area AF (L) ]

e

[ Dynamiskt områdes AF ]

Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren. Om motivet kort lämnar den valda punkten kommer kameran att fokusera baserat på information från omgivande fokuspunkter.

 • Använd för fotografier av idrottare och andra aktiva motiv som är svåra att rama in med [Enpunkts-AF] .

 • Det här alternativet är endast tillgängligt när AF‑A eller AF‑C är valt som AF-läge för stillbildsfotografering.

h

[ Autoområdes-AF ]

Kameran känner automatiskt av motivet och väljer fokusområde.

 • Använd vid tillfällen när du inte har tid att välja fokuspunkt själv, för porträtt, eller för ögonblicksbilder och andra tillfälliga bilder.

 • Om ett porträttmotiv upptäcks under livevisningsfotografering kommer en gul ram som anger fokuspunkten att visas runt motivets ansikte. Om kameran upptäcker motivets ögon, kommer istället den bärnstensfärgade kanten att synas runt ett öga (ansikts-/ögonavkännande AF).

Manuellt val av fokuspunkt

När ett annat alternativ än [ Autoområdes-AF ] är valt för AF-områdesläget kan du välja fokuspunkten manuellt. Tryck multiväljaren uppåt, nedåt, vänster eller höger ( 1342 ) eller diagonalt för att välja fokuspunkt.

Låsning av fokuspunktsval

Val av fokuspunkt kan låsas genom att vrida fokusväljarlåset till " L "-läget. Val av fokuspunkt kan återaktiveras genom att vrida låset till I .