For din sikkerhet

For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.

Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.

AFARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.

AADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.

AFORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.

A ADVARSEL

Må ikke brukes når du går eller betjener et kjøretøy.

Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.

Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.

Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.

Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.

Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.

Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter pluggen med våte hender.

Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er på eller plugget inn.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lavtemperaturbrannskader.

Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, bensin eller aerosoler.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller brann.

Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet eller kameraet.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.

Ikke rett blitsen eller AF‑lampen mot en person som betjener et motorkjøretøy.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.

Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.

Ikke vikle, sno eller tvinn stroppene rundt halsen.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.

Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er laget for bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:

 • Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.

 • Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.

Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på dager med tordenvær.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.

Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave temperaturer.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller kuldeskader.

A FORSIKTIG

Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.

Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake brann.

Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.

Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.

Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal brukes i en lengre periode.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.

Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller gjenstander.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller brann.

Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.

Ikke se direkte på AF‑lampen.

Hvis du ikke følger denne forholdsregelen kan dette ha negative effekter på synsevnen.

Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør montert.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet.

A FARE (Batterier)

Håndter batteriene med forsiktighet.

Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:

 • Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.

 • Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.

 • Ikke demonter.

 • Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre metallgjenstander.

 • Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.

 • Ikke tråkk på batterier, ikke stikk dem med spikre eller slå på dem med hamrer.

Lad kun opp på den måten som er angitt.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.

Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med rent vann og straks kontakte lege.

Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.

Følg instruksjonene fra flyselskapet.

Batterier uten oppsyn kan ved store høyder i et trykkløst miljø lekke, overopphetes, briste eller ta fyr.

A ADVARSEL (Batterier)

Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.

Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.

Oppbevar batterier utilgjengelige for kjæledyr og andre dyr.

Batteriene kan lekke, overopphetes, sprekke eller ta fyr hvis de blir bitt på, tygd på eller på en eller annen måte skadet av dyr.

Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.

Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt oppladingen av EN‑EL15b oppladbare batterier hvis de ikke lades opp innenfor den angitte tidsperioden.

Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.

Når batteriene ikke lenger trengs, isolerer du batteripolene med teip.

Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker, eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr.

Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det aktuelle området rikelig med vann.

Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av huden.

Merknader

 • Ingen del av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Nikon.

 • Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse bruksanvisningene.

 • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.

 • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i brukerhåndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du melder fra om eventuelle feil eller mangler til Nikons representant i ditt område (adresser er angitt for seg selv).

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon

Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.

 • Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere

  Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes "Prøveeksemplar".

  Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i utlandet, er forbudt.

  Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene.

  Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering.

 • Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter

  Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av nødvendige kopier skal tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper samt identitetskort og billetter, slik som passersedler eller matkuponger.

 • Overhold opphavsretten

  I samsvar med lover om opphavsrett, kan fotografier eller opptak av opphavsrettslig verk som er tatt med kameraet ikke brukes uten tillatelse fra rettighetshaver. Unntak fra dette er personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset for fotografier eller opptak av utstillinger eller forestillinger og konserter.

Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon

Nikon-kameraer er konstruert etter de høyeste standardene, noe som innebærer komplekse elektroniske kretsløp. Kun elektronisk tilbehør med Nikon-varemerket (inkludert objektiver, ladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) sertifisert av Nikon og spesifikt tiltenkt for bruk med dette Nikon-kameraet, er konstruert og påvist at de fungerer innenfor de bruks- og sikkerhetsmessige kravene i disse elektroniske kretsløpene.

Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker.

Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikonforhandler.

Før du tar viktige bilder

Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil.

Livslang læring

Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder:

Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til webadressen nedenfor: https://imaging.nikon.com/