Οι επιλεγμένες φωτογραφίες μπορούν να βαθμολογηθούν ή να επισημανθούν ως υποψήφιες για μεταγενέστερη διαγραφή. Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να προβληθούν στο NX Studio. Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να βαθμολογηθούν.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

  Πατήστε το K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή και να εμφανιστεί μια εικόνα που θέλετε να βαθμολογήσετε.

 2. Εμφανίστε το μενού i

  Πατήστε το i για να δείτε το μενού i

 3. Επιλέξτε Βαθμολογία .

  Επισημάνετε το Rating και πατήστε J .

 4. Επιλέξτε μια βαθμολογία.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για μεταγενέστερη διαγραφή. Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.