Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Τα Windows είναι είτε σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Mac, macOS, OS X, Apple ® , App Store ® , τα λογότυπα της Apple, το iPhone ® , το iPad ® και το iPod touch ® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που είναι κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Το Android, το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασία που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια αναφοράς Creative Commons 3.0. Το PictBridge είναι εμπορικό σήμα του Camera and Imaging Products Association (CIPA). Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.

Το Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Λέξη της Bluetooth ® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Nikon Corporation γίνεται βάσει άδειας.

Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ή η άλλη τεκμηρίωση που παρέχεται με το προϊόν σας Nikon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Άδεια FreeType (FreeType2)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια MIT (HarfBuzz)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια χαρτοφυλακίου AVC Patent

Αυτό το προϊόν έχει άδεια χρήσης σύμφωνα με την άδεια χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση ενός καταναλωτή για ( i ) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") και/ή ( ii ) αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή που ασχολείται με προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και ελήφθη από πάροχο βίντεο που έχει άδεια να παρέχει βίντεο AVC. Καμία άδεια δεν χορηγείται ούτε θα υπονοείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες από την MPEG LA, LLC Βλhttps://www.mpegla.com

Unicode ® άδεια βάσης δεδομένων Χαρακτήρας (Unicode ® Database Χαρακτήρας)

Αυτό το λογισμικό ενσωματώνει κώδικα ανοιχτού κώδικα Unicode® Character Database. Η άδεια για αυτόν τον κώδικα ανοιχτού κώδικα δίνεται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2019 Unicode, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης στο
https://www.unicode.org/copyright.html .

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο των αρχείων δεδομένων Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (τα "Αρχεία Δεδομένων") ή του λογισμικού Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό") για να διαχειρίζεται τα Αρχεία Δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής και/ή πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα στα οποία παρέχονται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό να κάνουν έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι είτε

  • αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζεται με όλα τα αντίγραφα των αρχείων δεδομένων ή του λογισμικού ή
  • αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζονται στη σχετική Τεκμηρίωση.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.