Οι τύποι σύνδεσης δικτύου που είναι διαθέσιμοι με την κάμερα φαίνονται παρακάτω.