Οι λύσεις σε ορισμένα κοινά ζητήματα παρατίθενται παρακάτω. Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την εφαρμογή SnapBridge μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής, την οποία μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Για πληροφορίες σχετικά με το Wireless Transmitter Utility ή το Camera Control Pro 2, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για την εν λόγω εφαρμογή.

Πρόβλημα Λύση
Η κάμερα εμφανίζει ένα σφάλμα TCP/IP.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον κεντρικό υπολογιστή ή τον ασύρματο δρομολογητή και προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Η κάμερα εμφανίζει ένα σφάλμα "χωρίς κάρτα μνήμης".

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.

Η μεταφόρτωση διακόπτεται και αποτυγχάνει να συνεχιστεί.

Η μεταφόρτωση θα συνεχιστεί εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.

Η σύνδεση είναι αναξιόπιστη.

Εάν έχει επιλεγεί Auto για Κανάλι , επιλέξτε Μη αυτόματο και επιλέξτε το κανάλι μη αυτόματα.

Εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή σε λειτουργία υποδομής, ελέγξτε ότι ο δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε κανάλι μεταξύ 1 και 8.