Pielāgojiet iestatījumus lietošanai, kad kamera ir pievienota GPS uztvērējam.

Opcija

Apraksts

[ Gaidīšanas taimeris ]

Ja , pieslēdzot GPS uztvērēju, ir atlasīta opcija [Iespējot], gaidīšanas režīma taimeris zaudē spēku, ja laika posmā, kas izvēlēts pielāgotajam iestatījumam c3 [ Izslēgšanas aizkave ]> [ Gaidīšanas taimeris ], nedarbojas nekādas darbības. Izvēlieties šo opciju, lai samazinātu akumulatora izlādi.

[ Pozīcija ]

Skatiet GPS uztvērēja sniegtos atrašanās vietas datus. Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no avota.

[ Iestatīt pulksteni no satelīta ]

Atlasiet [ ], lai sinhronizētu kameras pulksteni ar GPS ierīces paziņoto laiku.