Zarad vaše bezbednosti

Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti pročitajte „Zarad vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.

Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod pročitati.

AOPASNOST: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom nosi visoki rizik od smrti ili ozbiljne povrede.

AUPOZORENJE: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.

AOPREZ: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da dovede do povrede ili štete nad imovinom.

A UPOZORENJE

Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete vozilom.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.

Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća.

Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do strujnog udara ili druge povrede.

Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim, toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor napajanja.

Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.

Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.

Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.

Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok je uključen ili uključen u utičnicu.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina niskog stepena.

Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su propan, benzin ili aerosol.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.

Ne gledajte direktno u sunce ili druge izvore jakog svetla kroz objektiv ili fotoaparat.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do oštećenja vida.

Ne usmeravajte blic ili AF‑assist osvetljivač ka vozaču motornih vozila.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.

Držite ovaj proizvod van dodira dece.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju opasnost od gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite pomoć lekara.

Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.

Ne koristite punjive baterije, punjače ili AC adaptere koji nisu izričito dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive baterije, punjače i AC adaptere dizajnirane za korišćenje sa ovim proizvodom, ne:

 • Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili plamenu.

 • Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju sa jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.

Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.

Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku oluja.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.

Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili niskim temperaturama.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili promrzlina.

A OPREZ

Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla.

Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne delove proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka sunce bude dosta van kadra. Sunčeva svetlost fokusirana na fotoaparat kada je sunce u blizini kadra može da izazove požar.

Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno. Onemogućite bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme zabranjeno.

Emisije radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju opremi koja se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.

Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće koristiti duži vremenski period.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.

Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.

Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni automobil ili direktna sunčeva svetlost.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.

Ne gledajte direktno u AF‑assist osvetljivač.

Nepoštovanje ove mere predostrožnosti može imati negativne efekte na vid.

Ne prenosite fotoaparate ili objektive sa stativima ili sličnim prikačenim dodacima.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.

A OPASNOST (Punjive baterije)

Ne koristite pogrešno punjive baterije.

Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:

 • Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom proizvodu.

 • Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.

 • Ne rastavljajte.

 • Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim metalnim objektima.

 • Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim udarima.

 • Ne stajte na punjive baterije, ne bušite ih ekserima niti ih udarajte čekićem.

Punite samo onako kako je naznačeno.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.

Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta čiste vode i odmah zatražite pomoć lekara.

Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.

Sledite uputstva osoblja avio kompanije.

Punjive baterije ostavljene bez nadzora na velikim visinama u okruženju bez pritiska mogu iscuriti, pregrejati se, puknuti ili zapaliti se.

A UPOZORENJE (Punjive baterije)

Držite punjive baterije van dodira dece.

Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite pomoć lekara.

Držite punjive baterije van dodira kućnih ljubimaca i drugih životinja.

Punjive baterije mogu da procure, da se pregreju, da puknu ili da se zapale ako se ugrizu, žvaću ili na drugi način oštete od strane životinja.

Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda. Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili sličan objekat ako postane mokar.

Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u punjivim baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite sa punjenjem EN‑EL15b punjivih baterija ako se ne napune u određenom vremenskom periodu.

Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.

Kada punjive baterije više nisu potrebne, izolirajte izvode sa trakom.

Može da dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u kontakt sa izvodima.

Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode.

Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.

Obaveštenja

 • Nijedan deo uputstava uključenih uz ovaj proizvod ne može da se reprodukuje, prenosi, prepisuje, čuva u sistemu za čuvanje i povraćaj podataka ili prevodi na bilo koji jezik u bilo kom obliku, bez Nikonove prethodne pismene dozvole.

 • Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovim uputstvima u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

 • Nikon neće odgovarati za bilo koje štete do kojih može da dođe usled upotrebe ovog proizvoda.

 • Iako je svaki napor učinjen kako bismo se osigurali da je informacija u ovim uputstvima tačna i kompletna, mi bismo cenili ako biste ukazali na bilo kakve greške ili propuste Nikonovom predstavniku u vašoj oblasti (adresa je data posebno).

Obaveštenje koje se tiče zabrane kopiranja ili reprodukcije

Imajte na umu da posedovanje materijala koji je bio digitalno kopiran ili reprodukovan putem skenera, digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja može biti kažnjivo zakonom.

 • Stavke čije je kopiranje ili reprodukovanje zabranio zakon

  Ne kopirajte niti reprodukujte papirni novac, novčiće, hartije od vrednosti, vladine obveznice ili obveznice lokalne vlade, čak i ako su takve kopije ili reprodukcije pečatirane sa oznakom „Uzorak“.

  Kopiranje ili reprodukcija papirnog novca, novčića ili hartija od vrednosti koji su u opticaju u stranoj zemlji je zabranjeno.

  Osim ako je dobijena prethodna dozvola vlade, kopiranje ili reprodukcija neiskorišćenih poštanskih markica ili razglednica koje je izdala vlada je zabranjeno.

  Kopiranje ili reprodukcija markica koje je izdala vlada i overenih dokumenata koje je overilo zakonodavno telo je zabranjeno.

 • Upozorenja u vezi sa određenim kopijama i reprodukcijama

  Vlada je izdala upozorenja o kopijama ili reprodukcijama hartija od vrednosti koje su izdale privatne kompanije (deonice, računi, čekovi, poklon sertifikati, itd.), pokazne karte ili kupon karte, osim kada minimum neophodnih kopija treba obezbediti za poslovnu upotrebu kompanije. Takođe, ne kopirajte niti reprodukujte pasoše koje je izdala vlada, licence koje su izdale javne agencije i privatne grupe, lične karte i karte, kao što su propusnice i kuponi za ishranu.

 • Povinujte se obaveštenjima o zaštiti autorskih prava

  Pod zakonom o autorskom pravu, fotografije ili snimci radova pod autorskim pravom načinjeni sa fotoaparatom ne mogu da se koriste bez dozvole vlasnika autorskog prava. Izuzeci se primenjuju za lično korišćenje, ali imajte u vidu da svako lično korišćenje može da se ograniči u slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.

Koristite elektronske dodatke samo Nikon marke proizvoda

Nikon fotoaparati su dizajnirani po najvišim standardima i uključuje kompleksno elektronsko kolo. Samo Nikon brend elektronskih dodataka (uključujući objektive, punjače, baterije, AC adaptere i dodatke na blic) koji su sertifikovani od strane Nikona naročito za korišćenje sa Nikon digitalnim fotoaparatom su napravljeni i dokazano je da rade u okviru operativnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog kola.

Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikonovi bi mogla da ošteti fotoaparat i može da poništi vašu Nikon garanciju. Upotreba punjivih Li-jonskih punjivih baterija drugih dobavljača koje ne nose Nikonov holografski pečat prikazan desno bi mogla da ometa normalan rad fotoaparata ili da dovede do pregrejavanja punjivih baterija, paljenja, pucanja ili curenja.

Za više informacija o dodacima marke Nikon, kontaktirajte Nikon ovlašćenog lokalnog posrednika.

Pre snimanja važnih slika

Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nošenja fotoaparata na put), napravite probnu sliku da biste se osigurali da fotoaparat funkcioniše normalno. Nikon neće odgovarati za štete ili gubitak profita do kojih može da dođe usled kvara na proizvodu.

Doživotno učenje

Kao deo „Doživotnog učenja“, Nikonove posvećenosti daljoj podršci proizvoda i obrazovanju, neprekidno ažurirane informacije su dostupne na mreži na sledećim sajtovima:

Posetite ove sajtove da biste pratili najnovije informacije o proizvodu, savete, odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i opšte savete o digitalnom snimanju i fotografisanju. Dodatne informacije mogu biti dostupne od predstavnika Nikona u vašoj oblasti. Pogledajte sledeći URL za informacije o kontaktu: https://imaging.nikon.com/