Kamera je opremljena sa dva slota za memorijske kartice (slot 1 i 2), što omogućava istovremenu upotrebu dve memorijske kartice.

  • Isključite fotoaparat prije umetanja ili vađenja memorijskih kartica.

  • Držeći memorijsku karticu u prikazanoj orijentaciji, gurnite je pravo u otvor dok ne klikne na svoje mjesto.

Broj preostalih ekspozicija
  • Ekran snimanja i kontrolna tabla prikazuju broj fotografija koje se mogu snimiti pri trenutnim postavkama.

  • Vrijednosti iznad 1000 zaokružuju se na najbližu stotinu. Na primjer, vrijednosti između 8000 i 8099 su prikazane kao 8,0 k.

  • Ako memorijska kartica nije umetnuta, prikazat će se indikator [–E–] .

Uklanjanje memorijskih kartica

Nakon što potvrdite da je lampica pristupa memorijskoj kartici isključena, isključite fotoaparat, otvorite poklopac slota za memorijsku karticu i pritisnite karticu da biste je izbacili ( q ). Kartica se tada može ukloniti rukom ( w ).

Upozorenje o visokoj temperaturi memorijske kartice

Kao što je naznačeno na unutrašnjoj strani poklopca slota za memorijsku karticu, memorijske kartice umetnute u fotoaparat mogu postati vruće. Ne pokušavajte da uklonite memorijske kartice ako se na ekranu snimanja pojavi upozorenje o visokoj temperaturi; umjesto toga, sačekajte da se kamera ohladi i da se upozorenje nestane sa ekrana.

Slot Icons

Lokacija trenutne slike je prikazana ikonom u donjem lijevom uglu ekrana za reprodukciju.