Reprodukcija punog kadra

Pritisnite dugme K da vidite najnoviju sliku u punom kadru na ekranu.

  • Pritisnite 4 za povratak na prethodni kadar, 2 za prelazak na sljedeći kadar.

  • Pritisnite dugme 1 , 3 ili DISP da vidite više informacija o trenutnoj slici ( Informacije o fotografiji ).

Reprodukcija sličica

Da vidite više slika, pritisnite dugme W ( Q ) kada se slika prikaže u punom kadru.

  • Broj prikazanih slika se povećava sa 4 na 9 na 72 svaki put kada se pritisne dugme W ( Q ), a smanjuje se svakim pritiskom na dugme X

  • Istaknite slike pomoću 1 , 3 , 4 ili 2 .

Dodirni kontrole

Kontrole na dodir se mogu koristiti kada se slike prikazuju na monitoru ( Reprodukcija ).

Rotate Tall

Da biste prikazali “visoke” (portretne) fotografije u visokoj orijentaciji, odaberite [ ON ] za [ Rotate visoko ] u meniju reprodukcije.

Picture Review

Kada je [ Uključeno ] odabrano za [Pregled slike ] u meniju reprodukcije, fotografije se automatski prikazuju nakon snimanja; nema potrebe da pritisnete dugme K

  • Ako je odabrano [ On (samo monitor) ], fotografije se neće prikazati u tražilu.

  • U režimima neprekidnog otpuštanja, prikaz počinje kada se snimanje završi, a prikazuje se prva fotografija u trenutnoj seriji.

  • Slike se ne rotiraju automatski tokom pregleda slike čak i kada je [ ON ] odabrano za [ Rotate tall ] u meniju reprodukcije.