Βαθμολογήστε φωτογραφίες.

  • Επισημάνετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα.

  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί W ( Y ) και πατήστε 1 ή 3 για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα.

  • Για να προβάλετε την επισημασμένη εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί X ( T ).

  • Πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.