Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO για χρήση κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Μέγιστη ευαισθησία ]

  • Επιλέξτε το ανώτερο όριο για τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO από τιμές μεταξύ ISO 200 και Hi 2.

  • Η επιλεγμένη τιμή χρησιμεύει ως το ανώτερο όριο για την ευαισθησία ISO στις λειτουργίες P , S και A και όταν έχει επιλεγεί το [ On ] για το [ Auto ISO control (mode M) ] στη λειτουργία M .

[ Αυτόματος έλεγχος ISO (λειτουργία M) ]

  • [ On ]: Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO στη λειτουργία M .

  • [ Off ]: Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη τιμή για [ Ευαισθησία ISO (λειτουργία M) ].

  • Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO χρησιμοποιείται σε λειτουργίες διαφορετικές από το M .

[ Ευαισθησία ISO (λειτουργία M) ]

Επιλέξτε την ευαισθησία ISO για τη λειτουργία M από τιμές μεταξύ ISO 100 και Hi 2.

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, ο "θόρυβος" (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση, ομίχλη ή γραμμές) μπορεί να αυξηθεί.

  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, η κάμερα μπορεί να έχει δυσκολία στην εστίαση.

  • Τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν επιλέγοντας μια χαμηλότερη τιμή για τις [ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ] > [ Μέγιστη ευαισθησία ].