Οι φωτογραφίες μπορούν να προστατεύονται για να αποφευχθεί η κατά λάθος διαγραφή τους. Ωστόσο, οι προστατευμένες φωτογραφίες θα διαγραφούν όταν διαμορφωθεί η κάρτα μνήμης ( Format Memory Card ).

  1. Επιλέξτε μια εικόνα.

    • Εμφανίστε την εικόνα σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου ή ζουμ αναπαραγωγής.

    • Εναλλακτικά, μπορείτε να επισημάνετε την εικόνα στη λίστα μικρογραφιών χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα.

  2. Πατήστε το κουμπί g ( Fn4 ).
    • Οι προστατευμένες εικόνες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο P

    • Για να αφαιρέσετε την προστασία, εμφανίστε την εικόνα ή επισημάνετε τη στη λίστα μικρογραφιών και πατήστε ξανά το g ( Fn4 ).

Φωνητικά σημειώματα

Η προστασία φωτογραφιών προστατεύει επίσης τυχόν φωνητικά σημειώματα που έχουν εγγραφεί με τις εικόνες. Τα φωνητικά σημειώματα δεν μπορούν να προστατεύονται ξεχωριστά.

Προσοχή: Μεταφόρτωση προστατευμένων εικόνων μέσω FTP

Τα αντίγραφα στον διακομιστή FTP δεν θα προστατεύονται ακόμη και αν προστατεύονται τα πρωτότυπα. Οι σημάνσεις μπορούν να προστεθούν χρησιμοποιώντας αξιολογήσεις.

Αφαίρεση προστασίας από όλες τις εικόνες

Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο ή τους φακέλους που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Αναπαραγωγή φακέλου ] στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε τα κουμπιά g ( Fn4 ) και O ( Q ) για περίπου δύο δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή.