Οι πληροφορίες φωτογραφίας τοποθετούνται πάνω σε εικόνες που εμφανίζονται σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Πατήστε 1 , 3 ή το κουμπί DISP για να περιηγηθείτε στις πληροφορίες φωτογραφίας όπως φαίνεται παρακάτω.

1

Πληροφορίες αρχείου

2

Δεδομένα έκθεσης *

3

Ένδειξη επισήμανσης *

4

Ιστόγραμμα RGB *

5

Δεδομένα λήψης *

6

Δεδομένα επισκόπησης *

7

Κανένα (μόνο εικόνα) *

 • Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη επιλογή για [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

Πληροφορίες αρχείου

1

Ένδειξη φωνητικού σημειώματος ( Φωνητικά σημειώματα )

2

Κατάσταση προστασίας ( Προστασία φωτογραφιών από διαγραφή )

3

Ένδειξη ρετουσάρισμα ( Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων )

4

Επισήμανση μεταφόρτωσης ( Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση )

5

Ένδειξη προεπιλογής IPTC ( IPTC )

6

Σημείο εστίασης * ( Επιλογή σημείου εστίασης )

7

Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων

8

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

9

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

10

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

11

Ώρα εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

12

Ημερομηνία εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

13

Τρέχουσα υποδοχή κάρτας

14

Βαθμολογία ( Εικόνες αξιολόγησης )

15

Όνομα φακέλου ( Φάκελος αποθήκευσης )

16

Όνομα αρχείου ( Ονομασία αρχείου )

 • Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί το [ Σημείο εστίασης ] για το [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

Δεδομένα έκθεσης

1

Τρέχουσα υποδοχή κάρτας

2

Αριθμός φακέλου–αριθμός πλαισίου ( Φάκελος αποθήκευσης )

3

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

4

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

5

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

6

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

7

Ευαισθησία ISO * ( Ευαισθησία ISO )

 • Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Επισήμανση εμφάνισης

1

Οι επισημάνσεις (περιοχές που ενδέχεται να είναι υπερβολικά εκτεθειμένες) αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Ιστόγραμμα RGB

1

Ισορροπία λευκού (ισορροπία λευκού )

Θερμοκρασία χρώματος ( Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )

Εγχειρίδιο προεπιλογής ( Εγχειρίδιο προεπιλογής )

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

2

Ιστόγραμμα (κανάλι RGB)

3

Ιστόγραμμα (κόκκινο κανάλι)

4

Ιστόγραμμα (πράσινο κανάλι)

5

Ιστόγραμμα (μπλε κανάλι)

Ζουμ αναπαραγωγής

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη ιστογράμματος, πατήστε X . Το ιστόγραμμα θα ενημερωθεί για να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα για το τμήμα της εικόνας που είναι ορατό στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για κύλιση σε περιοχές του πλαισίου που δεν είναι ορατές στην οθόνη. Πατήστε W ( Q ) για σμίκρυνση.

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα δείχνουν την κατανομή του τόνου. Η φωτεινότητα των εικονοστοιχείων (τόνος) απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και ο αριθμός των εικονοστοιχείων στον κατακόρυφο άξονα.

 • Εάν η εικόνα περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.

 • Εάν η εικόνα είναι σκοτεινή, η κατανομή θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά.

 • Εάν η εικόνα είναι φωτεινή, η κατανομή θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.

Η αύξηση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή των τόνων προς τα δεξιά, ενώ η μείωση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή προς τα αριστερά. Τα ιστογράμματα μπορούν να παρέχουν μια κατά προσέγγιση ιδέα της συνολικής έκθεσης όταν ο έντονος φωτισμός περιβάλλοντος καθιστά δύσκολη την προβολή εικόνων στην οθόνη.

Η οθόνη ιστογράμματος
 • Τα ιστογράμματα RGB δείχνουν την κατανομή του τόνου.

 • Τα ιστογράμματα της κάμερας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε εφαρμογές απεικόνισης. Χρησιμοποιήστε τα ως οδηγό για την πραγματική κατανομή του τόνου.

Δεδομένα Σκοποβολής

Δείτε τις ρυθμίσεις που ίσχυαν τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Η λίστα δεδομένων λήψης έχει πολλές σελίδες, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας το 1 ή το 3 . Οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] > [ Λεπτομερή δεδομένα λήψης ] στο μενού αναπαραγωγής.

Βασικά δεδομένα σκοποβολής

1

Μέτρηση ( Μέτρηση )

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

2

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

Ευαισθησία ISO 1 ( Ευαισθησία ISO )

3

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Βέλτιστη ρύθμιση έκθεσης 2 ( b6: Βέλτιστη ρύθμιση της έκθεσης )

4

Εστιακό μήκος

5

Δεδομένα φακού

6

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία AF-περιοχής )

7

Μείωση κραδασμών ( Απόσβεση κραδασμών )

8

Ισορροπία λευκού 3 ( ισορροπία λευκού )

9

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

10

Χρωματικός χώρος ( Χρωματικός χώρος )

11

Όνομα κάμερας

 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

 2. Εμφανίζεται εάν η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b6 [ Βελτιστοποίηση της βέλτιστης έκθεσης ] έχει οριστεί σε τιμή διαφορετική από το μηδέν.

 3. Περιλαμβάνει επίσης τη θερμοκρασία χρώματος για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με 4 [ Auto ] ή D [ Natural light auto ].

Flash Data

Τα δεδομένα φλας εμφανίζονται μόνο για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με προαιρετικές μονάδες φλας ( Φωτογραφία Flash , Απομακρυσμένη φωτογράφηση με Flash).

1

Τύπος φλας

2

Τηλεχειριστήριο φλας

3

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

4

Λειτουργία ελέγχου φλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )

Flash compensation ( Flash Compensation )

Έλεγχος εικόνας/Δεδομένα HLG

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το Picture Control που ισχύει κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Η οθόνη για βίντεο HLG εμφανίζει τις επιλογές που έχουν επιλεγεί για [ Ποιότητα HLG ] στο μενού εγγραφής βίντεο.

1

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

Ποιότητα HLG ( Ποιότητα HLG )

Άλλα δεδομένα σκοποβολής

1

Υψηλό ISO NR ( Υψηλό ISO NR )

Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης ( Long Exposure NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

Ισχύς HDR ( Επικάλυψη HDR )

4

Έλεγχος βινιέτας ( Έλεγχος βινιέτας )

5

Ιστορικό ρετουσάρισμα με χρήση της επιλογής [ Ρετουσάρισμα ] στο μενού αναπαραγωγής i ( Δημιουργία επεξεργασμένων αντιγράφων ). Οι αλλαγές παρατίθενται με τη σειρά που εφαρμόζεται.

6

Σχόλιο εικόνας ( Σχόλιο εικόνας )

Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας ] στο μενού ρυθμίσεων τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

1

Φωτογράφος ( Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων )

2

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ( Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων )

Δεδομένα τοποθεσίας

Τα δεδομένα τοποθεσίας εμφανίζονται μόνο εάν είναι ενσωματωμένα στη φωτογραφία τη στιγμή που τραβήχτηκαν.

1

Γεωγραφικό πλάτος

2

Γεωγραφικό μήκος

3

Υψόμετρο

4

Universal Coordinated Time (UTC)

Δεδομένα IPTC

1

Λεζάντα

2

Αναγνωριστικό συμβάντος

3

Επικεφαλίδα

4

Όνομα αντικειμένου

5

Πόλη

6

κατάσταση

7

Χώρα

8

Κατηγορία

9

Supp. Γάτα.
(Συμπληρωματικές κατηγορίες)

10

Byline

11

Τίτλος κατά σειρά

12

Συγγραφέας / Συντάκτης

13

Πίστωση

14

Πηγή

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

1

Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων

2

Όνομα κάμερας

3

Ιστόγραμμα ( Ιστογράμματα )

4

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

5

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

6

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

7

Όνομα αρχείου ( Ονομασία αρχείου )

8

Ώρα εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

9

Ημερομηνία εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

10

Τρέχουσα υποδοχή κάρτας

11

Όνομα φακέλου ( Φάκελος αποθήκευσης )

12

Βαθμολογία ( Εικόνες αξιολόγησης )

1

Ένδειξη φωνητικού σημειώματος ( Φωνητικά σημειώματα )

2

Κατάσταση προστασίας ( Προστασία φωτογραφιών από διαγραφή )

3

Ένδειξη ρετουσάρισμα ( Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων )

4

Επισήμανση μεταφόρτωσης ( Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση )

5

Ένδειξη προεπιλογής IPTC ( IPTC )

6

Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας ( Δεδομένα τοποθεσίας )

7

Ένδειξη σχολίου εικόνας (Σχόλιο εικόνας )

8

Μέτρηση ( Μέτρηση )

9

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

10

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

11

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

12

Ευαισθησία ISO 1 ( Ευαισθησία ISO )

13

Εστιακό μήκος

14

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

15

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

16

Χρωματικός χώρος ( Χρωματικός χώρος )

17

Λειτουργία φλας 2 ( Λειτουργίες φλας )

18

Ισορροπία λευκού (ισορροπία λευκού )

Θερμοκρασία χρώματος ( Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )

Εγχειρίδιο προεπιλογής ( Εγχειρίδιο προεπιλογής )

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

19

Flash compensation 2 ( Flash Compensation )

Λειτουργία Commander 2

20

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

 2. Εμφανίζεται μόνο εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με προαιρετική μονάδα φλας ( Φωτογραφία Flash , Απομακρυσμένη φωτογράφηση με Flash).