Μια επιλογή [ Αυτόματη επαναφορά θέσης εστίασης ] έχει προστεθεί στο [ Λήψη μετατόπισης εστίασης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

  • Όταν έχει επιλεγεί το [ ON ], η εστίαση θα επιστρέψει στην αρχική θέση μόλις ληφθούν όλες οι λήψεις στην τρέχουσα σειρά. Αυτό σας εξοικονομεί από την ανάγκη να εστιάσετε ξανά κάθε φορά όταν φωτογραφίζετε θέματα στην ίδια απόσταση εστίασης πολλές φορές διαδοχικά.

  • Όταν έχει επιλεγεί το [ OFF ], η εστίαση παραμένει σταθερή στη θέση για την τελική λήψη της σειράς. Αυτό σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από την πιο πρόσφατη θέση εστίασης όταν φωτογραφίζετε ένα μεμονωμένο θέμα σε πολλές διαδοχικές σειρές.