Επιλέξτε [ Φιλτραρισμένη αναπαραγωγή ] στο μενού i για να προβάλετε μόνο φωτογραφίες που πληρούν τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για [ Φιλτραρισμένα κριτήρια αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής ή στο μενού αναπαραγωγής i .

[Φιλτραρισμένα κριτήρια αναπαραγωγής]

Επισημάνετε τις επιλογές και πατήστε το J για να επιλέξετε ( M ) ή να καταργήσετε την επιλογή ( U ). Κατά τη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, θα εμφανίζονται μόνο εικόνες που πληρούν όλα τα κριτήρια που επισημαίνονται με ένα σημάδι ( M ).

Επιλογή

Περιγραφή

[ Προστασία ]

M : Συμπεριλάβετε προστατευμένες εικόνες.

[ Τύπος εικόνας ]

M : Συμπεριλάβετε φωτογραφίες των επιλεγμένων τύπων.

[ Βαθμολογία ]

M : Συμπεριλάβετε φωτογραφίες με επιλεγμένες βαθμολογίες.

[ Επιλογή για μεταφόρτωση στον υπολογιστή ]

  • Επιλέξτε ( M ) [ Uploaded pictures ] για να συμπεριλάβετε φωτογραφίες που είχαν μεταφορτωθεί προηγουμένως σε υπολογιστή ή διακομιστή ftp.

  • Επιλέξτε ( M ) [ Οι φωτογραφίες δεν έχουν μεταφορτωθεί ] για να συμπεριλάβετε φωτογραφίες που δεν έχουν ακόμη μεταφορτωθεί.

  • Επιλέξτε ( M ) και τις δύο επιλογές για να συμπεριλάβετε και τις φωτογραφίες που έχουν και τις φωτογραφίες που δεν έχουν ακόμη μεταφορτωθεί.

[ Επιλογή για μεταφόρτωση (FTP) ]

[ Φωνητικό σημείωμα ]

M : Συμπεριλάβετε εικόνες με φωνητικά σημειώματα.

[ Ρετουσάρισε εικόνες ]

M : Συμπεριλάβετε ρετουσαρισμένες εικόνες.

  • Κατά τη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, εμφανίζεται ένα λευκό περίγραμμα γύρω από την οθόνη.

  • Για να τερματίσετε την φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, επιλέξτε ξανά [ Φιλτραρισμένη αναπαραγωγή ].