Το στοιχείο [ Rotate tall ] στο μενού αναπαραγωγής έχει μετονομαστεί σε [ Auto-rotate pictures ]. Όταν είναι επιλεγμένο το [ ON ], οι οθόνες στην οθόνη και στο σκόπευτρο θα περιστρέφονται ώστε να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό της κάμερας κατά την αναπαραγωγή.

  • Όταν το [ ON ] έχει επιλεγεί για [ Αυτόματη περιστροφή οθόνης πληροφοριών ] στο μενού ρυθμίσεων, τα εικονίδια στην οθόνη αναπαραγωγής θα περιστρέφονται επίσης για να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό της κάμερας.

  • Όταν η κάμερα κρατιέται σε ψηλό προσανατολισμό, τα κουμπιά 1 και 3 παίρνουν τους ρόλους που παίζονται κανονικά από τα κουμπιά 4 και 2 , ενώ τα κουμπιά 4 και 2 παίρνουν τους ρόλους που παίζονται κανονικά από τα κουμπιά 1 και 3 .