Waarschuwingen: De camera gebruiken

Niet laten vallen

Laat de camera of lens niet vallen en stel ze niet bloot aan slagen. Het product kan defect raken als het wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen.

Blijf droog

Houd de camera droog. Roesten van het interne mechanisme veroorzaakt door water in de camera kan niet alleen duur zijn om te repareren, maar kan zelfs onherstelbare schade veroorzaken.

Vermijd plotselinge veranderingen in temperatuur

Als u de camera van een warme naar een koude omgeving brengt of omgekeerd, kan er binnen en buiten de camera schadelijke condensatie ontstaan. Plaats de camera in een afgesloten tas of plastic koffer voordat u deze over een temperatuurgrens brengt. De camera kan uit de tas of koffer worden gehaald zodra deze de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de nieuwe temperatuur.

Blijf uit de buurt van sterke magnetische velden

Statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door apparatuur zoals radiozenders kunnen interfereren met de monitor, gegevens op de geheugenkaart beschadigen of de interne circuits van het product aantasten.

Laat de lens niet op de zon gericht

Laat de lens niet op de zon of andere sterke lichtbronnen gericht staan. Intens licht kan de beeldsensor beschadigen of vervaging of "inbranden" veroorzaken. Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen een wit wazig effect vertonen.

Houd creditcards en andere dergelijke magnetische opslagapparaten uit de buurt van de camera en lens

Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen beschadigd zijn.

Lasers en andere heldere lichtbronnen

Richt geen lasers of andere extreem felle lichtbronnen op de lens, omdat dit de beeldsensor van de camera kan beschadigen.

Schoonmaak

Gebruik bij het reinigen van de camerabody een blaaskwastje om stof en pluisjes voorzichtig te verwijderen en veeg het vervolgens voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Nadat u de camera op het strand of aan zee hebt gebruikt, veegt u eventueel zand of zout weg met een doek die licht is bevochtigd met zoet water en droogt u de camera vervolgens goed af. In zeldzame gevallen kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de LCD-schermen oplichten of donker worden; dit duidt niet op een storing. Het display zal spoedig weer normaal worden.

De lens en zoeker reinigen

Deze glaselementen zijn gemakkelijk te beschadigen: verwijder stof en pluisjes met een blazer. Als u een spuitbus gebruikt, moet u de bus verticaal houden om te voorkomen dat er vloeistof vrijkomt die de glaselementen zou kunnen beschadigen. Om vingerafdrukken en andere vlekken van de lens te verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en veegt u de lens voorzichtig schoon.

Raak de beeldsensor niet aan

U mag in geen geval druk uitoefenen op de beeldsensor, erin prikken met reinigingsgereedschap of deze blootstellen aan krachtige luchtstromen van een blazer. Deze acties kunnen de sensor krassen of anderszins beschadigen.

De beeldsensor reinigen

Voor informatie over het reinigen van de beeldsensor, zie “Reiniging beeldsensor” ( Reiniging beeldsensor ) en “Handmatige reiniging” ( Handmatige reiniging ).

Raak het sensorscherm niet aan

Als [ Sensorschild sluit ] is geselecteerd voor [ Sensorschild gedrag bij uitschakelen ] in het setup-menu, zal het sensorschild voor de beeldsensor sluiten wanneer de camera wordt uitgeschakeld. Doorboor of oefen nooit druk uit op de sensorafscherming. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het schild krassen of anderszins beschadigen.

De lenscontacten

Houd de lenscontacten schoon. Raak ze niet met uw vingers aan.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte

Bewaar de camera in een droge, goed geventileerde ruimte om schimmel of meeldauw te voorkomen. Bewaar de camera niet met nafta- of kamfermottenballen, naast apparatuur die sterke elektromagnetische velden produceert of waar deze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot een defect aan het product.

Lange termijn opslag

Om schade door bijvoorbeeld lekkende batterijvloeistof te voorkomen, dient u de batterij te verwijderen als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de camera in een plastic zak met daarin een droogmiddel. Berg de leren cameratas echter niet op in een plastic tas, omdat het materiaal hierdoor kan verslechteren. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Houd er rekening mee dat het droogmiddel geleidelijk zijn vermogen om vocht op te nemen verliest en regelmatig moet worden vervangen. Om schimmel of meeldauw te voorkomen, haalt u de camera minstens één keer per maand uit de opslag, plaatst u de batterij en laat u de sluiter een paar keer los.

Schakel het product uit voordat u de stroombron verwijdert of loskoppelt

Het verwijderen of loskoppelen van de stroombron terwijl de camera aan staat, kan het product beschadigen. Er moet met name op worden gelet dat u de stroombron niet verwijdert of loskoppelt terwijl beelden worden opgenomen of verwijderd.

Monitor/zoeker
 • De monitoren (inclusief zoeker) zijn met extreem hoge precisie geconstrueerd; ten minste 99,99% van de pixels is effectief, en niet meer dan 0,01% ontbreekt of is defect. Hoewel deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd verlicht zijn (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit zijn (zwart), is dit geen storing. Foto's die met het apparaat zijn opgenomen, worden niet beïnvloed. Uw begrip wordt gevraagd.

 • Afbeeldingen op de monitor kunnen bij fel licht moeilijk te zien zijn.

 • Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan defect raken of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor licht af te vegen met een zachte doek of zeemleer. Als de monitor kapot gaat, moet u voorzichtig zijn om letsel door gebroken glas te voorkomen. Zorg ervoor dat vloeibare kristallen van de monitor de huid niet raken of in de ogen of mond komen.

 • Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het kadreren van opnamen in de zoeker, stop dan met het gebruik totdat uw toestand verbetert:

  • misselijkheid, oogpijn, oogvermoeidheid,

  • duizeligheid, hoofdpijn, stijfheid in uw nek of schouders,

  • misselijkheid of verlies van hand-oogcoördinatie, of

  • reisziekte.

 • Het scherm kan tijdens burst-fotografie snel aan en uit flikkeren. Als u naar het flikkerende display kijkt, kunt u zich onwel voelen. Stop met het gebruik totdat uw toestand verbetert.

Felle lichten en onderwerpen met tegenlicht

Ruis in de vorm van lijnen kan in zeldzame gevallen voorkomen in foto's met fel licht of onderwerpen met tegenlicht.

Waarschuwingen: Batterijen gebruiken

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 • Bij onjuist gebruik kunnen batterijen scheuren of lekken, waardoor het product gaat corroderen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het omgaan met batterijen:

  • Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.

  • Batterijen kunnen heet zijn na langdurig gebruik.

  • Houd de accupolen schoon.

  • Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze apparatuur.

  • Sluit batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan vuur of overmatige hitte.

  • Plaats het afdekkapje terug als de batterij niet in de camera of oplader is geplaatst.

 • Als de batterij heet is, bijvoorbeeld direct na gebruik, wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u deze oplaadt. Als u probeert de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur hoog is, zal dit de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden, en de batterij laadt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk op.

 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt, verwijder deze dan uit de camera en bewaar deze op een koele, droge plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C (59 °F tot 77 °F). Vermijd warme of extreem koude locaties.

 • Batterijen die langdurig worden opgeslagen, moeten ten minste eenmaal per jaar tot ongeveer 50% worden opgeladen. Laad de batterij niet op tot 100% voordat u deze weer opbergt. Een volledig lege batterij laadt tot ongeveer 50% op in ongeveer de helft van de tijd die nodig is om hem tot 100% op te laden.

 • Haal de batterij uit de camera of oplader wanneer deze niet in gebruik is. De camera en oplader verbruiken een minieme hoeveelheid lading, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, en kunnen de batterij zo leegtrekken dat deze niet meer werkt.

 • Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen onder -10 °C (14 °F) of boven 40 °C (104 °F). Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de batterij beschadigd raken of de prestaties ervan verminderen. Laad de batterij binnenshuis op bij een omgevingstemperatuur van 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). De batterij laadt niet op als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of boven 60 °C (140 °F).

 • De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijd kan toenemen bij accutemperaturen van 0 °C (32 °F) tot 15 °C (59 °F) en van 45 °C (113 °F) tot 60 °C (140 °F).

 • Batterijen vertonen over het algemeen een capaciteitsdaling bij lage omgevingstemperaturen. Zelfs nieuwe batterijen die zijn opgeladen bij temperaturen onder ongeveer 5 °C (41 °F) kunnen een tijdelijke verhoging van "0" naar "1" laten zien in het instellingenmenu [ Batterij-info ] leeftijdsweergave, maar de weergave zal terugkeren naar normaal zodra de batterij is opgeladen bij een temperatuur van ongeveer 20 °C (68 °F) of hoger.

 • Batterijcapaciteit daalt bij lage temperaturen. De verandering in capaciteit met de temperatuur wordt weerspiegeld in de weergave van het batterijniveau van de camera. Als gevolg hiervan kan het batterijdisplay een capaciteitsdaling vertonen naarmate de temperatuur daalt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.

 • Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van batterijen uit de camera.

Batterijen opladen voor gebruik

Laad de batterij op voor gebruik. De meegeleverde batterij is bij verzending niet volledig opgeladen.

Klaar reservebatterijen

Leg een reservebatterij klaar voordat u foto's maakt en houd deze volledig opgeladen. Afhankelijk van uw locatie kan het moeilijk zijn om op korte termijn vervangende batterijen te kopen.

Houd volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand op koude dagen

Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer de ene batterij op voor gebruik en bewaar de andere op een warme plaats, klaar om indien nodig te worden vervangen. Eenmaal opgewarmde, koude batterijen kunnen een deel van hun lading terugkrijgen.

Batterijniveau
 • Door de camera herhaaldelijk in of uit te schakelen wanneer de batterij volledig leeg is, wordt de levensduur van de batterij verkort. Batterijen die volledig ontladen zijn, moeten voor gebruik worden opgeladen.

 • Een duidelijke afname in de tijd dat een volledig opgeladen batterij zijn lading behoudt bij gebruik bij kamertemperatuur, geeft aan dat deze moet worden vervangen. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

Probeer geen volledig opgeladen batterijen op te laden

Doorgaan met het opladen van de batterij nadat deze volledig is opgeladen, kan de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden.

Gebruikte batterijen recyclen

Recycle oplaadbare batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving, en zorg ervoor dat u eerst de aansluitingen met tape isoleert.

Waarschuwingen: De oplader gebruiken

 • Verplaats de oplader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de oplader aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om opnieuw te beginnen met opladen.

 • Sluit de laderklemmen niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.

 • Koppel de oplader los of ontkoppel de lichtnetlaadadapter wanneer de oplader niet in gebruik is.

 • Gebruik de MH-33 alleen met compatibele batterijen.

 • Gebruik geen opladers die beschadigd zijn waardoor de binnenkant onbeschermd blijft of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:

  p DC

Waarschuwingen: De lichtnetlaadadapter gebruiken

 • Vergrendel het deksel van het batterijvak voordat u de batterij oplaadt via de lichtnetlaadadapter.

 • Beweeg de camera niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de camera aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Koppel de adapter los en sluit deze opnieuw aan om opnieuw te beginnen met opladen.

 • Sluit de adapteraansluitingen niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.

 • Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is.

 • Gebruik geen adapters met schade waardoor de binnenkant zichtbaar blijft of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:

  m AC, p DC, q Klasse II apparatuur (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd)