• CFexpress is een handelsmerk van de CompactFlash Association in de Verenigde Staten en andere landen.

 • NVM Express is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NVM Express Inc.

 • XQD is een handelsmerk van Sony Corporation.

 • Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 • Apple®, App Store®, de Apple-logo's, iPhone®, iPad®, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en/of andere landen.

 • Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die zijn beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution-licentie.

 • IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

 • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.

 • Het woordmerk en logo Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon is onder licentie.

 • Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

 • Aangedreven door intoPIX-technologie.

 • Alle andere handelsnamen die in dit document of de andere documentatie bij uw Nikon-product worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders.

 • Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op de Apple-producten die op de badge worden vermeld, en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een Apple-product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

 • Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit.

FreeType-licentie (FreeType2)

Op delen van deze software rust copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rechten voorbehouden.

MIT-licentie (HarfBuzz)

Op delen van deze software rust copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rechten voorbehouden.

IN GEEN GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE EN HAAR DOCUMENTATIE, ZELFS ALS DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OP HET GEADVISEERD IS VAN . DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT WIJST SPECIFIEK ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE HIERONDER GELEVERDE SOFTWARE IS OP EEN "AS IS"-BASIS, EN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT IS NIET VERPLICHT OM ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, UPDATES, VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN TE BIEDEN.

Unicode® Character Database-licentie (Unicode® Character Database)

De software voor dit product maakt gebruik van de Unicode® Character Database License open source-software. De voorwaarden van de softwarelicentie zijn als volgt:

AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING KENNISGEVING

Copyright © 1991–2020 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd onder de gebruiksvoorwaarden in
https://www.unicode.org/copyright.html .

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie verkrijgt van de Unicode-gegevensbestanden en alle bijbehorende documentatie (de "Gegevensbestanden") of Unicode-software en alle bijbehorende documentatie (de "Software") om in de Gegevensbestanden te handelen of Software zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten om kopieën van de Gegevensbestanden of Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren en/of verkopen, en om personen aan wie de Gegevensbestanden of Software zijn verstrekt toe te staan dit te doen dus, op voorwaarde dat ofwel

 • deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnen bij alle kopieën van de gegevensbestanden of software, of

 • deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnen in de bijbehorende documentatie.

DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDER OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, OF ENIGE SPECIALE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST ANDERE SLECHTWERKENDE HANDELINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE.

Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere transacties in deze gegevensbestanden of software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

AVC Patent Portfolio-licentie

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-octrooiportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen in overeenstemming met de AVC-standaard (“AVC-video”) en/of (ii) AVC-video te decoderen die werd gecodeerd door een consument die betrokken is bij een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of is verkregen van een videoprovider die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC Zie

https://www.mpegla.com

BSD-licentie (NVM Express Driver)

De licentie voor de open-source software die is opgenomen in het NVM Express-stuurprogramma van de camera is als volgt:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Andere open source-software

Aanvullende open-sourcelicenties zijn te vinden op de onderstaande URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm