Kennisgevingen voor klanten in de VS

De batterijlader

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES—BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEVAAR — VOLG DEZE INSTRUCTIES NAUWKEURIG OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN

Verklaring radiofrequentie-interferentie van de Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking : deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWINGEN

Wijzigingen

De FCC vereist dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld dat eventuele wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Nikon Corporation, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig kunnen maken.

Interfacekabels

Gebruik de interfacekabels die door Nikon voor uw apparatuur worden verkocht of geleverd. Het gebruik van andere interfacekabels kan de limieten van Klasse B Deel 15 van de FCC-regels overschrijden.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, VSTel.: 631-547-4200

Kennisgeving voor klanten in Canada

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Kennisgevingen voor klanten in Europa

LET OP : EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur apart moet worden ingezameld.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

  • Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelpunt. Niet weggooien als huishoudelijk afval.

  • Gescheiden inzameling en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwijdering.

  • Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer.

Dit symbool op de batterij geeft aan dat de batterij apart moet worden ingezameld.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

  • Alle batterijen, al dan niet gemarkeerd met dit symbool, zijn bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Niet weggooien als huishoudelijk afval.

  • Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer.