Οι εικόνες αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ονόματα αρχείων που αποτελούνται από το "DSC_" ακολουθούμενο από έναν τετραψήφιο αριθμό και μια επέκταση τριών γραμμάτων. [ Ονομασία αρχείου ] χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τρία γράμματα για να αντικαταστήσετε το τμήμα "DSC" του ονόματος αρχείου. Για πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση κειμένου» ( Καταχώριση κειμένου ).

Ονόματα αρχείων
 • Τα ονόματα αρχείων έχουν τη μορφή "DSC_nnnn.xxx". nnnn είναι ένας αριθμός από το 0001 έως το 9999. Το xxx είναι μία από τις ακόλουθες επεκτάσεις, εκχωρημένες σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν επιλεγεί για την ποιότητα της εικόνας και τον τύπο αρχείου:

  • NEF: NEF (RAW) φωτογραφίες

  • JPG: JPEG (λεπτές, κανονικές ή βασικές) φωτογραφίες

  • MOV: Ταινίες MOV

  • MP4: Ταινίες MP4

  • NDF: Απομάκρυνση δεδομένων αναφοράς

 • Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν με [ Adobe RGB ] επιλεγμένες για [ Χρωματικός χώρος ] στο μενού λήψης φωτογραφιών έχουν ονόματα αρχείων με τη μορφή "_DSCnnnn.xxx".

 • Σε κάθε ζεύγος φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί σε ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας NEF (RAW) + JPEG, οι εικόνες NEF και JPEG έχουν τα ίδια ονόματα αρχείων αλλά διαφορετικές επεκτάσεις.