Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με υψηλές ευαισθησίες ISO μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη μείωση του «θορύβου» (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση).

Επιλογή

Περιγραφή

[ Υψηλή ]

Μειώστε τον θόρυβο σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε όλες τις ευαισθησίες ISO. Όσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Επιλέξτε την ποσότητα μείωσης θορύβου που εκτελείται από [ Υψηλή ], [ Κανονική ] και [ Χαμηλή ].

[ Κανονικό ]

[ Χαμηλή ]

[ Απενεργοποίηση ]

Η μείωση του θορύβου πραγματοποιείται μόνο όπως απαιτείται. Το ποσοστό μείωσης θορύβου που εκτελείται είναι πάντα χαμηλότερο από ό, τι όταν επιλέγεται [Χαμηλή ].