Połącz się z komputerami przez Wi-Fi.

Połączenie WiFi

Wybierz opcję Włącz , aby połączyć się przy użyciu ustawień aktualnie wybranych w Ustawieniach sieci .

Ustawienia sieci

Wybierz Utwórz profil , aby utworzyć nowy profil sieci ( 0 Łączenie w trybie punktu dostępu , Łączenie w trybie infrastruktury ). Jeśli istnieje już więcej niż jeden profil, możesz nacisnąć J , aby wybrać profil z listy. Aby edytować istniejący profil, podświetl go i naciśnij 2 . Zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Ogólne : nazwa profilu i hasło. Wybierz opcję Nazwa profilu , aby zmienić nazwę profilu (domyślnie nazwa profilu jest taka sama, jak identyfikator SSID sieci). Aby wymagać wprowadzenia hasła przed zmianą profilu, wybierz Włącz dla Ochrona hasłem (aby zmienić hasło, podświetl Włącz i naciśnij 2 ).
  • Bezprzewodowy : Dostosuj ustawienia połączenia z siecią przez router (tryb infrastruktury) lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z aparatem (tryb punktu dostępu).

    • Tryb infrastruktury : Wprowadź identyfikator sieci SSID i hasło oraz wybierz typ uwierzytelniania/szyfrowania używany w sieci ( OPEN lub WPA2-PSK-AES ). Kanał jest wybierany automatycznie.
    • Tryb punktu dostępu : Wprowadź identyfikator SSID i wybierz kanał (wybierz Auto w celu automatycznego wyboru kanału lub Ręcznie , aby wybrać kanał ręcznie) oraz typ uwierzytelniania/szyfrowania ( OPEN lub WPA2-PSK-AES ) używany do połączenia z kamerą. Jeśli WPA2-PSK-AES jest wybrane dla Uwierzytelnianie/szyfrowanie , możesz również ustawić hasło kamery.
  • TCP/IP : Jeśli wybrano Włącz dla opcji Uzyskaj automatycznie , adres IP i maska podsieci dla połączeń w trybie infrastruktury zostaną pobrane przez serwer DHCP lub automatyczne adresowanie IP. Wybierz opcję Wyłącz ręcznie, aby wprowadzić adres IP ( Adres ) i maskę podsieci ( Maska ). Pamiętaj, że w przypadku połączeń w trybie infrastruktury wymagany jest adres IP.

Opcje

Dostosuj ustawienia przesyłania.

Automatyczne wysyłanie

Wybierz opcję ., aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu. Przesyłanie rozpocznie się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci; upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci. Filmy i zdjęcia zrobione w trybie filmowania nie są przesyłane automatycznie po zakończeniu nagrywania, ale zamiast tego muszą być przesyłane z ekranu odtwarzania ( 0 Przesyłanie zdjęć ).

Usuń po wysłaniu

Wybierz Tak , aby automatycznie usuwać zdjęcia z karty pamięci aparatu po zakończeniu przesyłania (pliki oznaczone do przesłania przed wybraniem tej opcji nie są usuwane). Usuwanie może zostać zawieszone podczas niektórych operacji aparatu.

Wyślij plik jako

Podczas przesyłania zdjęć NEF+JPEG wybierz, czy chcesz przesłać zarówno pliki NEF (RAW), jak i JPEG, czy tylko kopię JPEG.

Odznacz wszystkie?

Wybierz Tak , aby usunąć oznaczenie przesyłania ze wszystkich zdjęć. Przesyłanie obrazów z ikoną „wysyłania” zostanie natychmiast przerwane.

Adres MAC

Wyświetl adres MAC.