Dodaj komentarz do nowych zdjęć podczas ich robienia. Komentarze można przeglądać w zakładce NX Studio [ Info ].

Wprowadź komentarz

Wprowadź komentarz o długości do 36 znaków. Wyróżnij [ Wprowadź komentarz ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Dołącz komentarz

Aby dołączyć komentarz do kolejnych zdjęć, wyróżnij [ Dołącz komentarz ], naciśnij 2 i potwierdź, że zaznaczenie ( M ) pojawia się w sąsiednim polu wyboru. Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść; komentarz zostanie dołączony do wszystkich kolejnych fotografii.

Informacje o zdjęciu

Komentarze można wyświetlić na stronie danych fotografowania na ekranie informacji o zdjęciu.