Zasady bezpieczeństwa

Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.

Po przeczytaniu tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa przechowuj je w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

ANIEBEZPIECZEŃSTWO: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

AOSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

APRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

A OSTRZEŻENIE

Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.

Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.

W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulator lub inne źródło zasilania.

Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.

Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub podłączony do zasilania.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.

Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora pojazdu mechanicznego.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania z akumulatorów, ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:

  • Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.

  • Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza sieciowego podczas burz z piorunami.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.

Kurz znajdujący się na częściach metalowych wtyczki lub w ich pobliżu należy usuwać suchą szmatką.

Dalsze użytkowanie może spowodować pożar.

Nie dotykać gołymi rękami w miejscach narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.

A PRZESTROGA

Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego światła.

Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem. Światło słoneczne zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się blisko kadru, może spowodować pożar.

Wyłączać produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączyć funkcję danych pozycji. Zakończyć śledzenie pozycji. Wyłączać funkcje bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach opieki zdrowotnej.

Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie używany przez długi okres.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.

Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.

Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.

Nie patrzeć bezpośrednio na diodę wspomagającą AF.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może negatywnie wpływać na wzrok.

Nie transportować aparatów lub obiektywów z podłączonymi statywami lub podobnymi akcesoriami.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu.

Nie dotykaj aparatu ani kart pamięci, gdy ostrzeżenie o wysokiej temperaturze jest wyświetlone na monitorze lub w wizjerze.

Aparat i karty pamięci będą gorące, co może spowodować poparzenia albo upuszczenie i uszkodzenie kart lub akumulatora po wyjęciu.

Trzymać ten produkt w odległości co najmniej 5 cm od rozruszników serca i innych urządzeń medycznych.

Na urządzenia medyczne znajdujące się w bezpośredniej bliskości może oddziaływać magnes umieszczony (mogą oddziaływać magnesy umieszczone) w produkcie.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO (Akumulatory)

Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami.

Nieprzestrzeganie następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:

  • Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.

  • Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.

  • Nie demontować.

  • Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych metalowych przedmiotów.

  • Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i uderzenia.

  • Nie stawać na akumulatorach, nie przekłuwać ich gwoździami ani nie uderzać w nie młotkami.

Ładować tylko we wskazany sposób.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.

Postępować zgodnie z poleceniami personelu linii lotniczej.

Jeśli pozostawi się akumulatory bez nadzoru na dużej wysokości w środowisku pozbawionym ciśnienia, może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatorów albo przegrzania, pęknięcia lub zapłonu akumulatorów.

A OSTRZEŻENIE (Akumulatory)

Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W razie połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla zwierząt domowych i innych zwierząt.

Jeśli akumulatory zostaną ugryzione, zmiażdżone lub w inny sposób uszkodzone przez zwierzęta, może dojść do wycieku płynu z akumulatorów, ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.

Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać ładować akumulatory EN-EL18d, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.

Jeśli akumulatory już nie są potrzebne, zaizolować ich styki taśmą.

Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub pożar.

Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.