Aparat wyposażony jest w dwa gniazda kart pamięci (Sloty 1 i 2), umożliwiające jednoczesne korzystanie z dwóch kart pamięci.

  • Wyłącz aparat przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci.

  • Trzymając kartę pamięci w pokazanym kierunku, wsuń ją prosto do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Liczba pozostałych ekspozycji
  • Wyświetlacz fotografowania i panel kontrolny pokazują liczbę zdjęć, które można zrobić przy bieżących ustawieniach.

  • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do najbliższej setki. Na przykład wartości od 8000 do 8099 są wyświetlane jako 8,0 tys.

  • Jeśli nie włożono żadnych kart pamięci, zostanie wyświetlony wskaźnik [–E–] .

Wyjmowanie kart pamięci

Po upewnieniu się, że lampka dostępu do karty pamięci nie świeci, wyłącz aparat, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i wciśnij kartę, aby ją wysunąć ( q ). Kartę można następnie wyjąć ręcznie ( w ).

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci

Jak wskazano na wewnętrznej stronie pokrywy gniazda karty pamięci, karty pamięci włożone do aparatu mogą się nagrzewać. Nie próbuj wyjmować kart pamięci, jeśli na ekranie fotografowania pojawi się ostrzeżenie o wysokiej temperaturze; zamiast tego poczekaj, aż kamera ostygnie, a ostrzeżenie zniknie z wyświetlacza.

Ikony slotów

Lokalizacja bieżącego obrazu jest wskazywana przez ikonę w lewym dolnym rogu ekranu odtwarzania.