Aparat wyposażony jest w dwa gniazda kart pamięci (Sloty 1 i 2), umożliwiające jednoczesne korzystanie z dwóch kart pamięci.

  • Wyłącz aparat przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci.

  • Trzymając kartę pamięci w pokazanym kierunku, wsuń ją prosto do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Liczba pozostałych ekspozycji
  • Wyświetlacz fotografowania i panel kontrolny pokazują liczbę zdjęć, które można zrobić przy bieżących ustawieniach.

  • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do najbliższej setki. Na przykład wartości od 8000 do 8099 są wyświetlane jako 8,0 tys.

  • Jeśli nie włożono żadnych kart pamięci, zostanie wyświetlony wskaźnik [–E–] .

Ikony slotów

Lokalizacja bieżącego obrazu jest oznaczona ikoną w lewym dolnym rogu ekranu odtwarzania.

Wyjmowanie kart pamięci

Po upewnieniu się, że lampka dostępu do karty pamięci nie świeci, wyłącz aparat, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i wciśnij kartę, aby ją wysunąć ( q ). Kartę można następnie wyjąć ręcznie ( w ).

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci

Jak wskazano na etykiecie wewnątrz pokrywy gniazda karty pamięci, karty pamięci mogą się nagrzewać po włożeniu do aparatu. Przed przystąpieniem do obsługi aparatu i kart pamięci poczekaj, aż z ekranu fotografowania znikną wszelkie ostrzeżenia o wysokiej temperaturze.