• CFexpress jest znakiem towarowym Stowarzyszenia CompactFlash w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • NVM Express jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NVM Express Inc.

 • XQD jest znakiem towarowym Sony Corporation.

 • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Apple®, App Store®, logo Apple, iPhone®, iPad®, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Robot z systemem Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używanej zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.

 • IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.

 • Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę Nikon jest objęte licencją.

 • Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

 • Oparte na technologii intoPIX.

 • Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tym dokumencie lub innej dokumentacji dostarczonej z produktem firmy Nikon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Korzystanie z plakietki Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane do łączenia się z produktami Apple określonymi na plakietce i zostało certyfikowane przez programistę jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z produktem Apple może mieć wpływ na działanie sieci bezprzewodowej.

 • Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w pakiecie OpenSSL Toolkit.

Licencja FreeType (FreeType2)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT (HarfBuzz)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ STRONY ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I JEGO DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI . WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE NINIEJSZYM STANOWIĄ JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, A WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIANIA KONSERWACJI, WSPARCIA, AKTUALIZACJI, UDOSKONALENIA LUB MODYFIKACJI.

Licencja na bazę danych znaków Unicode® (baza danych znaków Unicode®)

Oprogramowanie dla tego produktu korzysta z oprogramowania open source licencji Unicode® Character Database. Warunki licencji na oprogramowanie są następujące:

PRAWA AUTORSKIE I ZEZWOLENIE

Copyright © 1991–2020 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybuowane zgodnie z Warunkami użytkowania w
https://www.unicode.org/copyright.html .

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie uzyskującej kopię plików danych Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Pliki danych”) lub oprogramowanie Unicode i wszelką powiązaną dokumentację („Oprogramowanie”) do obsługi Plików danych lub Oprogramowania bez ograniczeń, w tym między innymi prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania i/lub sprzedaży kopii Plików Danych lub Oprogramowania oraz zezwalania osobom, którym te Pliki Danych lub Oprogramowanie są dostarczane na wykonywanie więc, pod warunkiem, że albo

 • niniejsza informacja o prawach autorskich i zezwoleniu pojawia się ze wszystkimi kopiami Plików Danych lub Oprogramowania, lub

 • niniejsza informacja o prawach autorskich i zezwoleniu pojawia się w powiązanej Dokumentacji.

PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH WYMIENIONE W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY W PRZYPADKU DZIAŁANIA INNE NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM PLIKÓW DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu, nazwisko właściciela praw autorskich nie może być używane w reklamie lub w inny sposób w celu promowania sprzedaży, użytkowania lub innych transakcji dotyczących tych Plików Danych lub Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Licencja portfela patentowego AVC

Ten produkt jest objęty licencją portfela patentowego AVC na użytek osobisty i niekomercyjny użytkownika w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania wideo AVC, które zostało zakodowane przez konsumenta zaangażowanego w działalność osobistą i niekomercyjną i/lub zostało uzyskane od dostawcy wideo posiadającego licencję na udostępnianie wideo AVC. Żadna licencja nie jest udzielana ani dorozumiana na jakiekolwiek inne użycie. Dodatkowe informacje można uzyskać od MPEG LA, LLC Patrz

https://www.mpegla.com

Licencja BSD (sterownik NVM Express)

Licencja na oprogramowanie open source zawarte w sterowniku NVM Express aparatu jest następująca:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Inne oprogramowanie typu open source

Dodatkowe licencje open source można znaleźć pod poniższym adresem URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm