Velge en fokusmodus

Vri fokusmodusvelgeren til AF for å velge autofokus eller til M for å velge manuell fokus.

Under søkerfotografering fokuserer kameraet ved å bruke 105 fokuspunkter.

Autofokusmodus

Velg hvordan kameraet fokuserer i autofokusmodus.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

AF-S

[ Enkel AF ]

Bruk med stasjonære motiver. Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Lukkeren kan ikke utløses med mindre kameraet er i fokus.

 • Ved standardinnstillinger kan lukkeren bare utløses når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

AF-C

[ Kontinuerlig AF ]

Brukes til bilder av idrettsutøvere og andre bevegelige motiver. Hvis motivet beveger seg mens utløseren trykkes halvveis ned, vil kameraet aktivere prediktiv fokussporing for å forutsi endelig avstand til motivet og justere fokus etter behov.

 • Fokus låses ikke når fokusindikatoren ( I ) vises; i stedet justerer kameraet fokus kontinuerlig til lukkeren utløses.

 • Ved standardinnstillinger kan lukkeren utløses uansett om motivet er i fokus eller ikke (utløserprioritet).

Prediktiv fokussporing

I autofokusmodus AF-C vil kameraet starte prediktiv fokussporing hvis motivet beveger seg mot eller bort fra kameraet mens utløseren trykkes halvveis ned eller AF-ON- knappen trykkes ned. Dette lar kameraet spore fokus mens det prøver å forutsi hvor motivet vil være når lukkeren utløses.

Live View-fotografering og -filming

Alternativ

Beskrivelse

AF-S

[ Enkel AF ]

Bruk med stasjonære motiver. Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned.

AF-F

[ Fulltids AF ]

Bruk med motiver i bevegelse. Kameraet justerer fokus kontinuerlig som respons på motivets bevegelse til utløseren trykkes halvveis ned. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned.

Velge en autofokusmodus

For å velge autofokusmodus, hold inne AF-modus-knappen og roter hovedkommandohjulet.

 • Under søkerfotografering vises det valgte alternativet i søkeren og det øverste kontrollpanelet.

 • Under live view eller mens filmer filmes, vises det valgte alternativet på skjermen.

AF-områdemodus

Velg hvordan kameraet velger fokuspunktet for autofokus.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

[ Enkeltpunkts AF ]

Brukeren velger fokuspunktet ( Valg av fokuspunkt ). Kameraet vil kun fokusere på motivet i det valgte fokuspunktet.

 • Bruk med stasjonære motiver.

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ]/[ Dynamisk område AF (25 punkter) ]/[ Dynamisk område AF (49 punkter) ]/[ Dynamisk område AF (105 punkter) ]

Brukeren velger fokuspunktet, men hvis motivet kort forlater det valgte punktet, vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omkringliggende fokuspunkter. Dynamisk AF-område er tilgjengelig når AF-C er valgt for autofokusmodus.

 • Velg for motiver som beveger seg uforutsigbart. Jo større antall fokuspunkter, desto bredere blir området brukt for fokus.

 • [ Dynamisk område AF (9 poeng) ]/[ Dynamisk område AF (25 poeng) ]: Velg når det er tid til å komponere bildet eller når du fotograferer motiver som beveger seg forutsigbart (f.eks. løpere eller racerbiler på en bane) .

 • [ Dynamisk område-AF (49 poeng) ]: Velg når du fotograferer motiver som beveger seg uforutsigbart (f.eks. spillere på en fotballkamp).

 • [ Dynamisk AF-område (105 punkter) ]: Velg når du fotograferer motiver som beveger seg raskt og som ikke enkelt kan rammes inn i det valgte fokuspunktet (f.eks. fugler).

[ 3D-sporing ]

Kameraet sporer motivet ved å bruke alle 105 fokuspunktene. Hvis du holder utløseren halvveis nede etter å ha fokusert på motivet i det valgte fokuspunktet, vil kameraet spore motivet mens det beveger seg gjennom rammen og velge nye fokuspunkter etter behov. 3D-sporing er tilgjengelig når AF-C er valgt for autofokusmodus.

 • Brukes til raskt å komponere bilder med motiver som beveger seg uberegnelig fra side til side (f.eks. tennisspillere).

 • Hvis motivet forlater søkeren, fjern fingeren fra utløseren og komponer bildet på nytt med motivet i det valgte fokuspunktet.

[ Gruppeområde AF ]/[ Gruppeområde AF (C1) ]/[ Gruppeområde AF (C2) ]

Kameraet fokuserer ved å bruke en gruppe fokuspunkter valgt av brukeren. Fokus er fordelt over et større område, noe som reduserer risikoen for at kameraet fokuserer på bakgrunnen.

 • Velg for stillbilder, motiver som er i bevegelse og andre motiver som er vanskelige å fotografere med [ Enkeltpunkts AF ].

 • Bruk [ Gruppeområde AF (C1) ] og [ Gruppeområde AF (C2) ] for å lage egendefinerte grupper der antall fokuspunkter i hver dimensjon kan velges ved hjelp av multivelgeren ( tilpassede fokusgrupper ). Dette kan for eksempel brukes hvis størrelsen og formen på området som brukes til fokus kan bestemmes på forhånd med en rimelig grad av nøyaktighet.

[ Auto-område-AF ]

Kameraet oppdager automatisk motivet og velger fokuspunktet. Hvis et ansikt oppdages, vil kameraet prioritere portrettmotivet.

 • Bruk ved anledninger når du ikke har tid til å velge fokuspunkt selv, for portretter eller for øyeblikksbilder og andre øyeblikksbilder.

 • Når AF-S er valgt for autofokusmodus, utheves de aktive fokuspunktene kort etter at kameraet fokuserer. Når AF-C er valgt, viser kameraet de aktive fokuspunktene.

AF-områdemodus

AF-områdemodus vises i søkeren og det øverste kontrollpanelet.

AF-områdemodus

Øvre kontrollpanel

Søker

Søkerfokuspunktvisning (under valg)

[ Enkeltpunkts AF ]

[ Dynamisk AF-område (9 punkter) ] *

[ Dynamisk AF-område (25 punkter) ] *

[ Dynamisk AF-område (49 punkter) ] *

[ Dynamisk AF-område (105 punkter) ] *

[ 3D-sporing ]

[ Gruppeområde AF ]

[ Gruppeområde AF (C1) ]

[ Gruppeområde AF (C2) ]

[ Auto-område AF ]

 • Bare det aktive fokuspunktet vises i søkeren. Gjenværende fokuspunkter gir informasjon for å hjelpe fokusoperasjonen.

3D-sporing

Når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdemodus, lagrer kameraet fargene i området rundt fokuspunktet i det øyeblikket utløseren trykkes halvveis ned. Følgelig kan det hende at 3D-sporing ikke gir de ønskede resultatene med motiver som ligner i fargen på bakgrunnen eller som opptar et veldig lite område av bildet.

Rask fokuspunktvalg

Ved å velge [ 27 punkter ] eller [ 15 punkter ] for egendefinert innstilling a4 [ Fokuspunkter brukt ] reduserer du antallet fokuspunkter som er tilgjengelige via multivelgeren, og øker hastigheten på valg av fokuspunkt.

Auto-Area AF-startpunkt

Ved å velge [ Aktiver ] for egendefinert innstilling a12 [ Auto-område AF-startpunkt ] lar deg velge startfokuspunktet når AF-C er valgt for AF-modus. Etter at du har fokusert på motivet i det valgte punktet, vil kameraet gjenoppta normal auto-område-AF. Denne funksjonen anbefales når motivets posisjon i rammen kan forutsies med en viss grad av selvtillit.

AF-S/AF-I Telekonvertere

Hvis [ 3D-sporing ] eller [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdemodus når en AF-S/AF-I telekonverter brukes, vil [ Enkeltpunkts AF ] automatisk velges ved kombinerte blenderåpninger langsommere enn f/ 5.6.

Live View fotografering og filming

Alternativ

Beskrivelse

!

[ Ansiktsprioritert AF ]

Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på portrettmotiver; det valgte motivet er indikert med en gul kant. Hvis flere ansikter (opptil maksimalt 16) oppdages, kan du velge et motiv ved hjelp av multivelgeren.

 • Brukes til portretter.

 • Hvis kameraet ikke lenger kan oppdage motivet, for eksempel fordi de har sett bort, vil det slutte å vise den gule rammen.

5

[ Bredt område AF ]

Når det gjelder [ Normal-område AF ] bortsett fra at kameraet fokuserer på et bredere område.

6

[ Normal-felt AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren.

 • Bruk av stativ anbefales.

n

[ Motivsporende AF ]

Plasser fokuspunktet over motivet og trykk midt på multivelgeren; fokuspunktet vil spore det valgte motivet mens det beveger seg gjennom rammen. For å avslutte sporingen, trykk på midten av multivelgeren igjen.

 • Brukes til å spore fokus på et valgt motiv.

Motivsporing AF

Kameraet kan kanskje ikke spore motiver som:

 • har samme farge som bakgrunnen,

 • endres synlig i størrelse, farge eller lysstyrke,

 • er for store eller for små,

 • er for lyse eller for mørke,

 • bevege seg raskt, eller

 • er skjult av andre gjenstander eller forlater rammen.

Bruke autofokus i Live View
 • Kameraet kan ta lengre tid å fokusere i live view enn under søkerfotografering. Kameraet kan kanskje ikke fokusere hvis:

  • Motivet inneholder linjer parallelle med den lange kanten av rammen

  • Motivet mangler kontrast

  • Motivet i fokuspunktet inneholder områder med skarp kontrasterende lysstyrke

  • Fokuspunktet inkluderer punktbelysning om natten eller et neonskilt eller annen lyskilde som endrer lysstyrke

  • Flimmer eller bånd vises under lysstoffrør, kvikksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning

  • Et kryss (stjerne) filter eller annet spesialfilter brukes

  • Motivet virker mindre enn fokuspunktet

  • Motivet domineres av vanlige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)

  • Motivet beveger seg

 • Skjermen kan bli lysere eller mørkere mens kameraet fokuserer.

 • Fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når kameraet ikke klarer å fokusere.

 • Bruk et AF-S- eller AF-P-objektiv, siden de ønskede resultatene kanskje ikke oppnås med andre objektiver eller telekonvertere.

f : Sentrumsfokuspunktet

I alle AF-områdemoduser unntatt [ Motivsporing AF ] vises en prikk i fokuspunktet når det er i midten av bildet.

Velge en AF-områdemodus

For å velge AF-områdemodus, hold inne AF-modus-knappen og roter underkommandohjulet.

 • Under søkerfotografering vises det valgte alternativet i søkeren og det øverste kontrollpanelet.

 • Under live view eller mens filmer filmes, vises det valgte alternativet på skjermen.

Valg av fokuspunkt

Bortsett fra når [ Auto-område AF ] eller [ Motivsporing AF ] er valgt for AF-områdemodus, kan fokuspunktet velges manuelt, slik at fotografier kan komponeres med motivet plassert nesten hvor som helst i rammen.

 1. Opphev fokusvelgerlåsen.

  Drei fokusvelgerlåsen til I .

 2. Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet mens standby-timeren er på.

  • Under søkerfotografering kan du velge mellom 105 fokuspunkter i AF-områdebrakettene.

  • Under live view kan fokuspunktet plasseres hvor som helst i bildet.

  • Det midterste fokuspunktet kan velges ved å trykke på midten av multivelgeren.

  • Valg av fokuspunkt kan låses ved å dreie fokusvelgerlåsen til L -posisjon.

Undervelgeren
 • Undervelgeren kan brukes til valg av fokuspunkt i stedet for multivelgeren.

 • Eksponering og fokus låses mens midten av undervelgeren trykkes inn.

 • Vær forsiktig så du ikke setter fingrene i øyet mens du bruker undervelgeren.

Portrett orientering

Du kan finne det praktisk å bruke den vertikale multivelgeren når du tar bilder i portrettretning. Se Egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Multivelger for vertikal fotografering ].

Bruk av undervelger og vertikal multivelger

Du kan trykke på midten av undervelgeren og den vertikale multivelgeren eller vippe dem som vist. Kontrollene fungerer kanskje ikke som forventet når de trykkes fra siden.

Egendefinerte fokusgrupper

Du kan velge dimensjonene til fokusgruppene som brukes når [ Gruppeområde AF (C1) ] og [ Gruppeområde AF (C2) ] er valgt for AF-områdemodus. Egendefinerte fokusgrupper kan brukes hvis størrelsen og formen på området som brukes til fokus kan bestemmes på forhånd med en rimelig grad av nøyaktighet.

 1. Velg [ Gruppeområde AF (C1) ] eller [ Gruppeområde AF (C2) ] for AF-områdemodus.
 2. Velg dimensjonene til den tilpassede fokusgruppen.

  • Hold inne AF-modus-knappen og bruk multivelgeren til å velge dimensjonene til den valgte egendefinerte gruppen.

  • Trykk 1 eller 3 for å velge høyden, 4 eller 2 for å velge bredden. Formen til den gjeldende AF-områdegruppen er indikert med et tall i det øverste kontrollpanelet. Formene til de forskjellige AF-områdegruppene er vist nedenfor.

  • Endringene lagres når du slipper AF-modusknappen.

Velge egendefinerte fokusgrupper

Dimensjonene til de egendefinerte fokusgruppene for [ Gruppeområde AF (C1) ] og [ Gruppeområde AF (C2) ] kan også velges ved hjelp av egendefinert innstilling a10 [ Egendefinerte grupperinger (C1/C2) ]. Velg ønsket egendefinert gruppe AF-områdemodus og størrelse på gruppen ved hjelp av multivelgeren. Trykk på J for å lagre endringene.

Fokuslås

Bruk fokuslås med motiver som ikke vil være i det valgte fokuspunktet i den endelige komposisjonen eller for å fokusere i tilfeller der kameraet ikke klarer å fokusere med autofokus ( Få gode resultater med autofokus ). Før du bruker fokuslås, velg et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ] for AF-område-modus.

 1. Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned.

  Fokusindikatoren ( I ) vises når kameraet fokuserer.

 2. Lås fokus.

  AF-C valgt for autofokusmodus:

  Hold utløseren halvveis nede ( q ), og trykk på midten av undervelgeren ( w ) for å låse fokus. Fokus og eksponering forblir låst mens midten av undervelgeren trykkes ned, selv om du fjerner fingeren fra utløserknappen.

  Et AE-L- ikon vil vises i søkeren mens midten av undervelgeren trykkes inn.

  AF-S valgt for autofokusmodus:

  Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Du kan også låse fokus ved å trykke på midten av undervelgeren.

 3. Uten å utløse fokuslåsen, komponer bildet på nytt og trykk utløseren helt ned for å fotografere.

  Ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet. Hvis avstanden til motivet endres, slipper du låsen og fokuserer igjen på den nye avstanden.

Ta flere bilder på samme fokusavstand
 • Hvis du låste fokus ved å trykke utløseren halvveis ned, vil fokus forbli låst hvis du holder utløseren halvveis inne mellom bildene.

 • Hvis du låste fokus ved å trykke på midten av undervelgeren, vil fokus forbli låst mellom bildene hvis du holder midten av undervelgeren nede.

Låse fokus med AF-ON-knappen
 • AF-ON- knappen kan brukes for fokus i stedet for utløserknappen.

 • Hvis [ Kun AF-PÅ ] er valgt for egendefinert innstilling a6 [ AF-aktivering ] under søkerfotografering, kan fokus startes kun ved å trykke på AF-ON- knappen; kameraet vil ikke fokusere når utløseren trykkes halvveis ned. Fokus forblir låst etter at AF-ON- knappen slippes. For å avslutte fokuslåsen, trykk på AF-ON- knappen igjen.

Få gode resultater med autofokus

Kameraet kan ikke være i stand til å fokusere under forholdene som er oppført nedenfor, i så fall kan utløseren være deaktivert eller bilder kan være ute av fokus, sistnevnte et resultat av at kameraet enten viser fokusindikatoren ( I )—eller, i live view, viser fokuspunktet i grønt – når motivet ikke er i fokus. Fokuser manuelt eller bruk fokuslås for å fokusere på et annet motiv på samme avstand.

 • Det er liten kontrast mellom motivet og bakgrunnen, noe som kan være tilfellet hvis motivet er fotografert mot en vegg uten funksjoner eller bakgrunnen har samme farge som motivet.

 • Fokuspunktet inneholder objekter i forskjellige avstander fra kameraet, som kan være tilfellet hvis motivet er inne i et bur.

 • Motivet domineres av vanlige geometriske mønstre som vinduer i en skyskraper.

 • Fokuspunktet inneholder områder med skarp kontrasterende lysstyrke, noe som kan være tilfellet hvis motivet er halvt i skyggen.

 • Bakgrunnsobjekter fremstår som større enn hovedmotivet, noe som kan være tilfellet hvis en bygning er i rammen bak motivet.

 • Motivet inneholder mange fine detaljer, slik det kan være når motivet er et blomsterfelt.

Manuell fokus

Fremgangsmåten for å velge manuell fokus varierer med objektivet. Følg trinnene nedenfor.

 • AF-objektiver : Drei kameraets fokusmodusvelger til M . Hvis objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, sett den til M også.

  • Hvis du bruker et AF-S-objektiv, eller et AF-P-objektiv med en fokusmodusbryter, setter du fokusmodusbryteren til M . I dette tilfellet er det ikke nødvendig å velge manuell fokus på kameraet.

 • Manuelle fokuslinser : Manuell fokus er tilgjengelig til enhver tid.

For å fokusere manuelt, roter objektivets fokusring til bildet i søkeren er i fokus.

Bruk av manuell fokusering med AF-objektiver (ekskludert AF-S og AF-P-objektiver)

Sørg for å dreie kameraets fokusmodusvelger til M når du bruker manuell fokus med AF-objektiver (unntatt AF-S og AF-P-objektiver). Forsøk på å fokusere manuelt med fokusmodusvelgeren satt til AF kan skade kameraet eller objektivet.

Den elektroniske avstandsmåleren

Når du fokuserer manuelt, kan du bruke fokusindikatoren ( I ) i søkeren for å sjekke om motivet i det valgte fokuspunktet er i fokus.

 • In-fokus-indikator ( I ) vises når motivet er i fokus.

  Fokusindikator

  Status

  (stabil)

  Motivet er i fokus.

  (stabil)

  Fokuspunktet er foran motivet.

  (stabil)

  Fokuspunktet er bak motivet.

  (blinker)

  Kameraet klarer ikke å fokusere.

 • Merk at med emnene som er oppført i "Få gode resultater med autofokus" ( Få gode resultater med autofokus ), kan fokusindikatoren ( I ) noen ganger vises når motivet ikke er i fokus. Bekreft fokus i søkeren før du tar bilder.

 • Et stativ anbefales hvis du opplever problemer med å fokusere.

AF-P-objektiver

Når et AF-P-objektiv brukes i manuell fokusmodus, vil fokusindikatoren blinke i søkeren (eller i live view, vil fokuspunktet blinke på skjermen) for å advare om at fortsetter å rotere fokusringen i gjeldende retning vil ikke bringe motivet i fokus.

Focal Plane Mark og Flens-Back Distance

Fokusavstanden måles fra brennplanmerket ( E ) på kamerahuset, som viser posisjonen til fokusplanet inne i kameraet ( q ). Bruk dette merket når du måler avstanden til motivet for manuell fokus eller makrofotografering. Avstanden mellom fokalplanet og linsemonteringsflensen er kjent som "flens-bakavstand" ( w ). På dette kameraet er flens-bakavstanden 46,5 mm (1,83 tommer).

Fokus på topp
 • Hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling d10 [ Topphøydepunkter ] > [ Toppnivå ], vil objekter som er i fokus bli indikert med fargede konturer som vises når fokus justeres manuelt under live view.

 • Merk at topphøydepunkter kanskje ikke vises hvis kameraet ikke er i stand til å oppdage konturer. I dette tilfellet kan fokus kontrolleres ved å zoome inn på visningen gjennom linsen i displayet.