Bilder kan beskyttes for å forhindre at de slettes ved et uhell. Beskyttede bilder vil imidlertid bli slettet når minnekortet formateres ( Formater minnekort ).

  1. Velg et bilde.

    • Vis bildet i fullskjermsavspilling eller avspillingszoom.

    • Alternativt kan du markere bildet i miniatyrbildelisten ved hjelp av multivelgeren.

  2. Trykk på g ( h / Q )-knappen.
    • Beskyttede bilder er merket med et P -ikon.

    • For å fjerne beskyttelsen, vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten og trykk på g ( h / Q ) igjen.

Stemmememoer

Beskyttelse av bilder beskytter også eventuelle talememoer som er tatt opp med bildene. Talememoer kan ikke beskyttes separat.

Fjerner beskyttelse fra alle bilder

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen, trykk på g ( h / Q ) og O ( Q )-knappene i omtrent to sekunder under avspilling.