Før du isætter eller fjerner batteriet eller hukommelseskortene, skal du kontrollere, at kameraets afbryder er i OFF -positionen. Indsæt batteriet i den viste retning ved at bruge batteriet til at holde den orange batterilås trykket til den ene side. Låsen låser batteriet på plads, når batteriet er sat helt i. Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det lige ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

Foran

Fjernelse af batteriet

For at fjerne batteriet skal du slukke for kameraet og åbne batterikammerdækslet. Tryk på batterilåsen i pilens retning for at frigøre batteriet, og fjern derefter batteriet med hånden.

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortets adgangslampe er slukket, skal du slukke for kameraet, åbne batterikammerdækslet og trykke kortet ind for at skubbe det ud ( q ). Kortet kan derefter fjernes med hånden ( w ).

Batteriniveau

Batteriniveauet vises i optagedisplayet, mens kameraet er tændt.

Overvåge

Søger

  • Batteriniveauvisningen ændres, efterhånden som batteriniveauet falder, fra L til K og til sidst til H . Når batteriniveauet falder til H , skal du afbryde optagelsen og oplade batteriet eller klargøre et ekstra batteri.
  • Hvis meddelelsen "Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet." vises, oplad eller udskift batteriet.

Antal tilbageværende eksponeringer

Når kameraet er tændt, viser optagedisplayet antallet af billeder, der kan tages med de aktuelle indstillinger (værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede; f.eks. vises værdier mellem 1400 og 1499 som 1,4 k).

Overvåge

Søger

Hukommelseskort

  • Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskort fra kameraet.
  • Sluk for strømmen, før du indsætter eller fjerner hukommelseskort. Fjern ikke hukommelseskort fra kameraet, sluk for kameraet eller fjern ikke batteriet under formatering, eller mens data optages, slettes eller kopieres til en computer eller anden enhed. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller kortet.
  • Rør ikke ved kortterminalerne med fingrene eller metalgenstande.
  • Anvend ikke kraft på korthuset. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kortet.
  • Må ikke bøjes, tabes eller udsættes for stærke fysiske stød.
  • Udsæt ikke for vand, varme, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
  • Formater ikke hukommelseskort i en computer.

Intet hukommelseskort

Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort, vises en "intet hukommelseskort"-indikator og [–E–] i optagedisplayet.

Skrivebeskyttelseskontakten

SD-hukommelseskort er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap for at forhindre utilsigtet tab af data. Når denne kontakt er i "låst" position, kan hukommelseskortet ikke formateres, og fotos kan ikke slettes eller optages (en advarsel vil blive vist på skærmen, hvis du forsøger at udløse lukkeren). For at låse hukommelseskortet op skal du skubbe kontakten til "skrive"-positionen.

Skrivebeskyttelseskontakt