Må ikke tabes : Produktet kan ikke fungere, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibrationer.

Opbevares tørt : Dette produkt er ikke vandtæt og kan fejlfunktion, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høje niveauer af fugt. Rustning af den indvendige mekanisme kan forårsage uoprettelig skade.

Undgå pludselige temperaturændringer : Pludselige temperaturændringer, såsom dem, der opstår, når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondens inde i enheden. For at forhindre kondensering skal enheden placeres i en bæretaske eller plastikpose, før den udsættes for pludselige temperaturændringer.

Holdes væk fra stærke magnetiske felter : Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af udstyr, der genererer stærk elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Statiske ladninger eller de magnetiske felter, der produceres af udstyr, såsom radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data, der er gemt på hukommelseskortet, eller påvirke produktets interne kredsløb.

Lad ikke linsen pege mod solen : Lad ikke linsen pege mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid. Intens lys kan få billedsensoren til at forringes eller give en hvid sløringseffekt på billeder.

Lasere og andre skarpe lyskilder : Ret ikke lasere eller andre ekstremt skarpe lyskilder mod objektivet, da dette kan beskadige kameraets billedsensor.

Sluk for produktet, før du fjerner batteriet : Fjern ikke batteriet, mens produktet er tændt, eller mens billeder optages eller slettes. Hvis strømmen afbrydes med magt under disse omstændigheder, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af produktets hukommelse eller interne kredsløb.

Rengøring : Når du rengør kamerahuset, skal du bruge en blæser til forsigtigt at fjerne støv og fnug, og derefter tørre forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre eventuelt sand eller salt af med en klud let fugtet i rent vand og derefter tørre kameraet grundigt.

Linser, søgere og andre glaselementer beskadiges let. Støv og fnug skal forsigtigt fjernes med en blæser. Når du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter fra glasoverflader skal du påføre en lille mængde linserens på en blød klud og tørre glasset forsigtigt af.

Rør ikke ved billedsensoren : Du må under ingen omstændigheder lægge pres på billedsensoren, stikke i den med rengøringsværktøj eller udsætte den for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren. For oplysninger om rengøring af billedsensoren, se "Rengøring af billedsensoren" ( 0 Rengøring af billedsensoren ).

Billedsensor

Linsekontakter : Hold linsekontakterne rene, og pas på ikke at røre ved dem med fingrene eller med værktøj eller andre genstande.

Opbevaring : Opbevar kameraet på et tørt, godt ventileret sted for at forhindre mug eller mug. Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du fjerne batteriet for at forhindre lækage og opbevare kameraet i en plastikpose, der indeholder et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraetuiet i en plastikpose, da dette kan få materialet til at forringes. Bemærk, at tørremidlet gradvist mister sin evne til at absorbere fugt og bør udskiftes med jævne mellemrum.

For at forhindre mug eller skimmelsvamp skal du tage kameraet ud af opbevaring mindst en gang om måneden. Tænd kameraet, og slip lukkeren et par gange, før du lægger det væk.

Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted. Sæt poldækslet på igen, før du lægger batteriet væk.

Bemærkninger om skærmen og søgeren : Disse skærme er konstrueret med ekstrem høj præcision; mindst 99,99 % af pixels er effektive, og ikke mere end 0,01 % mangler eller er defekte. Selvom disse skærme kan indeholde pixels, der altid er tændt (hvid, rød, blå eller grøn) eller altid slukket (sort), er dette ikke en funktionsfejl og har ingen effekt på billeder optaget med enheden.

Billeder på skærmen kan være svære at se i skarpt lys. Tryk ikke på skærmen, da dette kan forårsage skade eller funktionsfejl. Støv eller fnug kan fjernes med en blæser. Pletter kan fjernes ved at tørre let af med en blød klud eller et vaskeskind. Skulle monitoren gå i stykker, skal man sørge for at undgå skader fra knust glas og for at forhindre, at flydende krystaller fra monitoren rører ved huden eller kommer ind i øjne og mund.

Hvis du føler dig utilpas eller oplever nogle af følgende symptomer, mens du laver billeder i søgeren, skal du stoppe med at bruge, indtil din tilstand forbedres: kvalme, øjensmerter, øjentræthed, svimmelhed, hovedpine, stivhed i nakke eller skuldre, bilsyge eller tab af hånd -øjenkoordination. Det samme gælder, hvis du begynder at føle dig utilpas, når du ser optageskærmen flimre hurtigt til og fra under serieoptagelser.

Støj i form af linjer kan i sjældne tilfælde forekomme i billeder, der inkluderer skarpt lys eller motiver i modlys.

Batteriet og opladeren : Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert. Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af batterier og opladere:

 • Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
 • Udsæt ikke batteriet for flammer eller overdreven varme.
 • Hold batteripolerne rene.
 • Sluk for produktet, før du udskifter batteriet.
 • Batteriet kan blive varmt under brug. Vær forsigtig ved håndtering af batteriet umiddelbart efter brug.
 • Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke er i brug, og sæt poldækslet på igen. Disse enheder trækker små mængder opladning, selv når de er slukket, og kan trække batteriet ned til det punkt, at det ikke længere fungerer. Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, skal du sætte det i kameraet og køre det fladt, før du fjerner det fra kameraet til opbevaring. Batteriet skal opbevares på et køligt sted med en omgivende temperatur på 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F; undgå varme eller ekstremt kolde steder). Gentag denne proces mindst en gang hver sjette måned.
 • Hvis du tænder eller slukker kameraet gentagne gange, når batteriet er helt afladet, forkortes batteriets levetid. Batterier, der er blevet helt afladet, skal oplades før brug.
 • Batteriets interne temperatur kan stige, mens batteriet er i brug. Forsøg på at oplade batteriet, mens den interne temperatur er forhøjet, vil forringe batteriets ydeevne, og batteriet oplades eller oplades muligvis ikke kun delvist. Vent til batteriet er afkølet, før det oplades.
 • Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F). Brug ikke batteriet ved omgivende temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F); manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige batteriet eller forringe dets ydeevne. Kapaciteten kan reduceres, og opladningstiderne øges ved batteritemperaturer fra 0 °C (32 °F) til 15 °C (59 °F) og fra 45 °C (113 °F) til 60 °C (140 °F). Batteriet oplades ikke, hvis dets temperatur er under 0 °C (32 °F) eller over 60 °C (140 °F).
 • Hvis opladningslampen blinker hurtigt (ca. otte gange i sekundet) under opladning, skal du kontrollere, at temperaturen er i det korrekte område, og derefter tage opladeren ud af stikkontakten og fjerne og genindsætte batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du øjeblikkeligt ophøre med brugen og tage batteriet og opladeren med til din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
 • Flyt ikke opladeren eller rør ved batteriet under opladning. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde resultere i, at opladeren viser, at opladningen er fuldført, når batteriet kun er delvist opladet. Fjern og sæt batteriet i igen for at begynde opladningen igen.
 • Batterikapaciteten kan midlertidigt falde, hvis batteriet oplades ved lave temperaturer eller bruges ved en temperatur under den temperatur, hvor det blev opladet.
 • Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, efter at det er fuldt opladet, kan det forringe batteriets ydeevne.
 • Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin opladning, når det bruges ved stuetemperatur, indikerer, at det skal udskiftes. Køb et nyt batteri.
 • Brug kun opladeren med kompatible batterier. Træk stikket ud, når det ikke er i brug.
 • Kortslut ikke opladerens terminaler. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning og beskadigelse af opladeren.
 • Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, skal du klargøre et ekstra batteri og holde det fuldt opladet. Afhængigt af din placering kan det være svært at købe udskiftningsbatterier med kort varsel. Bemærk, at på kolde dage har batteriernes kapacitet en tendens til at falde. Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, før du tager billeder udenfor i koldt vejr. Opbevar et ekstra batteri på et varmt sted og udskift de to efter behov. Når det er opvarmet, kan et koldt batteri genvinde noget af dets ladning.
 • Genbrug genopladelige batterier i overensstemmelse med lokale regler, og sørg for først at isolere polerne med tape.
 • Brug ikke opladere med skader, der efterlader interiøret blottet, eller som producerer usædvanlige lyde, når de bruges.

AC-adapteren til opladning : Overhold nedenstående forholdsregler, når du bruger AC-adapteren til opladning.

 • Flyt ikke kameraet under opladning. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde resultere i, at kameraet viser, at opladningen er fuldført, når batteriet kun er delvist opladet. Frakobl og tilslut adapteren igen for at begynde opladningen igen.
 • Kortslut ikke adapterterminalerne. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning og beskadigelse af adapteren.
 • Tag adapteren ud, når den ikke er i brug.
 • Brug ikke adaptere med skader, der efterlader interiøret blottet, eller som producerer usædvanlige lyde, når de bruges.